30 619
Wijziging van het Reglement van Orde (Technische wijziging: Lidmaatschap van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten)

nr. 1
VOORSTEL

28 juni 2006

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22. De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1. Er is een commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 25, eerste lid, zijn lid van deze commissie de voorzitters van de fracties, als bedoeld in artikel 11, eerste lid. De Voorzitter benoemt de leden van de commissie.

Toelichting

Met deze bepaling wordt bereikt dat duidelijk is welke leden lid kunnen zijn van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Door de verwijzing naar artikel 11, eerste lid, kunnen fractievoorzitters die lid zijn van een na verkiezingen afgesplitste fractie geen lid zijn van deze commissie. Wel blijft het de bevoegdheid van de Voorzitter om de leden te benoemen, zodat het mogelijk blijft dat één of meer fractievoorzitters geen deel uitmaken van de commissie. Zie ook de brief van het Presidium, Kamerstuk 29 375, nr. 1 en Handelingen, 18 december 2003, blz. 2904.

Naar boven