30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 431 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2014

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan dat de gevolgen voor regeldruk van de hervorming van de langdurige zorg in beeld brengt1. Conform het kabinetsbeleid om regeldruk te verminderen en mede in reactie op het advies van Actal, is met dit onderzoek de regeldruk inzichtelijk gemaakt.

Zoals ik met uw Kamer al een aantal keer heb besproken, is het voor mij belangrijk de effecten van de hervorming van de langdurige zorg in samenhang te bezien. Uitgangspunt van dit onderzoek is dan ook huidige situatie in de AWBZ. Vanuit deze basis is gekeken naar de voorgenomen situatie in de Wet langdurige zorg, de instroom in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.

Het onderzoek laat zien dat er, naar de huidige inzichten, in de overgangssituatie sprake is van een lichte toename van de regeldruk. Structureel ontstaat er echter een vermindering van regeldruk van ca. € 15,5 miljoen, die voor ca. 2/3e deel neerslaat bij burgers en voor ca. 1/3e deel bij zorgaanbieders. Op termijn kan de besparing toenemen omdat het beleid er op is gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

In het rapport worden beleidspunten in beide wetsvoorstellen genoemd, welke ten grondslag liggen aan deze vermindering van regeldruk. Belangrijke aspecten van de Wmo 2015 die in dit kader worden genoemd zijn de vereenvoudiging van de melding voorafgaand aan het onderzoek, een bewust beleid om inzet van het sociale netwerk te stimuleren en het bevorderen van algemeen toegankelijke voorzieningen. De inrichting van de Wlz draagt bij aan vermindering van de regeldruk mede door een onbeperkte geldigheidsduur van de indicatiestelling, het verdwijnen van de gemandateerde indicatiestelling en het beleggen van de trekkingsrechten bij de SVB voor de Wlz, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

In het onderzoek is ook gevraagd om aanbevelingen te doen om regeldruk verder te verminderen. Een aantal van deze aanbevelingen zijn betrokken in de afspraken die ik op met gemeenten en andere bij de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning betrokken organisaties heb gemaakt. Ik verwijs u hiervoor naar mijn brief van 28 maart 2014 over de Transitie hervorming langdurige zorg waarin een overzicht wordt gegeven van de gemaakte werkafspraken en transitieplannen (Kamerstuk 30 597, nr. 428). Het gaat hierbij vooral om afspraken om overbodige regels en administratieve verplichtingen te schrappen, het standaardiseren van de gegevensuitvraag, methoden van uitvraag en registratieverplichtingen en het benutten van de tussentijdse evaluatie van het experiment Regelarme instellingen en het programma Verspilling in de Zorg. Ook hebben de betrokken organisaties afspraken gemaakt over het inrichten van een gezamenlijke organisatie van waaruit gestuurd wordt op een adequate informatievoorziening voor de periode vanaf 1 januari 2015.

Tenslotte worden in de brief afspraken in beschreven in relatie tot de communicatie over de stelselwijziging richting burgers en de maatregelen die gericht zijn op het beperken van administratieve lasten en nalevingskosten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven