30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 298 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 28 mei 2013.

Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder worden genomen dan op 28 juni 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2013

1. Inleiding

Sinds 1 januari 2012 is ADL-assistentie een tijdelijke aanspraak op grond van de AWBZ. Deze eindigt per 1 januari 2014. Het voornemen was om vanaf 1 januari 2014 op basis van een advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een nieuwe aanspraak op ADL-assistentie structureel te regelen in de AWBZ. Het CVZ heeft mij hierover recentelijk geadviseerd. Bijgaand treft u het rapport van het CVZ aan1.

Inmiddels heb ik bij brief van 25 april de kabinetsplannen bekendgemaakt over de hervorming van de langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. 296). Hierover zullen we tijdens het debat van 10 juni 2013 uitvoerig van gedachten wisselen.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij per brief van 14 mei jl. gevraagd vóór 20 mei a.s. een standpunt bij het genoemde CVZ-rapport toe te zenden. Naar mijn mening heeft het CVZ een zeer degelijke reactie gegeven op de door mijn ambtsvoorganger gestelde vragen ten aanzien van de afbakening van de relevante doelgroep, de inhoud van de aanspraak en enkele uitvoeringsvragen. Het advies van het CVZ verdient echter nadere bestudering binnen de context van de hervormingsplannen van het huidige kabinet. Over deze hervorming wil ik eerst met uw Kamer spreken, alvorens een verdere inhoudelijke reactie te geven op het advies van het CVZ en een discussie te voeren over de toekomstige positionering van ADL-assistentie.

Per 1 januari 2014 zal ik daarom de huidige tijdelijke aanspraak verlengen. In paragraaf 2 van deze brief licht ik dit toe. Om de bekostiging van ADL-assistentie op de huidige wijze voort te zetten, ben ik voornemens de NZa een aanwijzing te geven in de zin van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De zakelijke inhoud van deze aanwijzing treft u aan in paragraaf 3.

2. Voortzetten van de huidige situatie

Per 1 januari 2012 is ADL-assistentie als tijdelijke aanspraak in de AWBZ geregeld. De aanspraak betreft de hulp in natura die bewoners van een ADL-woning gewend waren op te kunnen roepen in en om de ADL-woning. Alleen bewoners van een ADL-woning hebben aanspraak op ADL-assistentie. Deze situatie wordt ongewijzigd voortgezet, in ieder geval tot de verdere uitwerking van de langdurige zorg heeft plaatsgevonden.

De huidige bewoners van een ADL-woning hebben een indicatie voor ADL-assistentie die afloopt op 1 januari 2014. Ik zal het CIZ vragen deze indicaties ambtshalve te verlengen, dat wil zeggen, zonder nieuw indicatieonderzoek. De indicatie zal geldig blijven zolang de zorg onder de aanspraken op grond van de AWBZ valt, maar voor maximaal 15 jaar. Vrijwel alle bewoners hebben ook een indicatie voor andere extramurale AWBZ-zorg. Ook deze indicaties worden ambtshalve verlengd. Maatgevend daarvoor is de geïndiceerde zorg die in het indicatiebesluit is vermeld dat geldig is op 31 december 2013. Ook in 2014 kunnen bewoners van een ADL-woning hun aanspraak blijven verzilveren via een pgb.

De bekostiging van ADL-assistentie zal, in ieder geval tot verdere uitwerking van de langdurige zorg heeft plaatsgevonden, op dezelfde wijze plaats blijven vinden als nu het geval is. Ter kennisgeving stuur ik u het kostprijsonderzoek dat in opdracht van de NZa is uitgevoerd. De wijze waarop dit wordt betrokken bij de besluitvorming, is afhankelijk van de verdere uitwerking van de hervorming van de langdurige zorg.

In de huidige situatie bestaat er een koppeling tussen wonen en dienstverlening. Recentelijk heb ik vragen vanuit de Tweede Kamer over dit onderwerp beantwoord. Als toevoeging op mijn antwoorden, stuur ik u het rapport van bureau TeamM waarnaar ik in enkele antwoorden heb verwezen.

Voor ADL-assistentie geldt op dit moment geen eigen bijdrage. Ook hierin zal in afwachting van de hervorming langdurige zorg geen verandering komen. Daarmee reageer ik op een motie van het lid van uw Kamer mevrouw Dijkstra (D66)2).

Ter kennisgeving stuur ik u de resultaten van een onderzoek dat, mede naar aanleiding van deze motie, door bureau APE in opdracht van mijn ministerie is uitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren voor hoeveel bewoners een eventuele invoering van een eigen bijdrage voor deze zorg consequenties zou hebben.

3. Aanwijzing NZa

Hierbij informeer ik u, conform artikel 8 van de WMG, over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die ik van plan ben op grond van artikel 7 van die wet aan de NZa te geven. Ik zal niet eerder overgaan tot het geven van de aanwijzing dan dertig dagen na verzending van deze brief. Van de vaststelling van de aanwijzing wordt mededeling gedaan door publicatie in de Staatscourant.

In de aanwijzing zal ik de NZa opdragen de bekostiging van de ADL-assistentie op de huidige voet voort te zetten, in ieder geval tot nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden in het kader van de hervorming langdurige zorg.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 30 597, nr. 214.

Naar boven