30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN AZMANI

Voorgesteld 30 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:

  • de toekomstbrief over de AWBZ in juni 2011 gepland staat;

  • er vanuit diverse departementen raakvlakken zijn met deze maatregelen, maar met name vanuit SZW in verband met de Wajong en de WSW;

overwegende, dat onafhankelijke cliëntondersteuning een belangrijke voorwaarde is om tot een goede uitvoering van de maatregelen in het regeerakkoord te komen;

overwegende, dat cliëntondersteuning gericht moet zijn op participatie in brede zin en uit moet gaan van de mogelijkheden van mensen;

verzoekt de regering om voorafgaand aan de toekomstbrief van de AWBZ te komen met een beleidsvisie op onafhankelijke cliëntondersteuning, gericht op participatie in brede zin, voor de doelgroep AWBZ, Wajong, WSW en Wmo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Venrooy-van Ark

Azmani

Naar boven