30 578
Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HEUGTEN C.S.

Ontvangen 14 februari 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel D, wordt in onderdeel d van artikel 10.29a na «afvalwater en» een zinsnede ingevoegd, luidende: , voor zover doelmatig en kostenefficiënt,.

Toelichting

Dit amendement beoogt het mogelijk te maken dat bedrijven die op een voor hen doelmatige en kostenefficiënte manier hun biologisch afbreekbaar afvalwater zelf willen zuiveren of op een alternatieve manier verwerken, niet door de vergunningverlener gehouden zijn om het betreffende afvalwater op basis van de voorkeursvolgorde aan een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie aan te bieden.

Van Heugten

Van Beek

Vermeij

Van der Staaij

Naar boven