Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130573 nr. 71

30 573 Migratiebeleid

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2011

Op 19 juni a.s. zal ik de richtlijn inzake de Europese Blauwe Kaart1, binnen de gestelde implementatietermijn, implementeren. De leges voor de mvv-aanvraag om een EU Blauwe Kaart heb ik vastgesteld op € 750 en voor de daarop volgende aanvraag om de verblijfsvergunning op € 188. Dit is overeenkomstig de leges die gelden voor de mvv-aanvraag en de daarop volgende aanvraag om een verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant.

De leges voor de aanvraag om een EU Blauwe Kaart voor niet-mvv plichtige vreemdelingen stel ik vast op € 750.

De leges voor de verblijfsvergunning arbeid als kennismigrant voor niet-mvv plichtige vreemdelingen stel ik per 1 juli a.s. eveneens vast op € 750. Op dit moment bedragen deze leges nog € 331. Dit betreft een omissie die is ontstaan bij de verhoging van de leges in 2009. Het tarief voor deze vergunning is in 2009 niet meeverhoogd met de andere tarieven. Met deze wijziging sluiten de leges voor kennismigranten aan bij de systematiek van de andere leges voor reguliere verblijfsdoelen, waarbij de leges voor de aanvraag om een mvv en de leges voor de aanvraag om een verblijfsvergunning voor niet-mvv plichtige vreemdelingen gelijk zijn. Ik verwacht u deze zomer separaat te kunnen informeren over de eerder gedane toezeggingen ten aanzien van de leges en kostprijzen voor reguliere aanvragen.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers


X Noot
1

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toelating en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een gekwalificeerde baan; PBEU L 155.