Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730572 nr. 18

30 572
Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE C.S.

Ontvangen 26 september 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het in artikel II, onderdeel M, opgenomen artikel 12c, zesde lid, onderdeel e, wordt vervangen door:

e. onder geldleningen direct of indirect verschuldigd aan verbonden lichamen in de zin van het vijfde lid, mede begrepen een geldlening die is verschuldigd aan een niet verbonden lichaam of aan een natuurlijk persoon, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de uit de lening verkregen middelen direct noch indirect zijn aangewend voor de financiering van geldleningen aan verbonden lichamen in de zin van het vijfde lid.

Toelichting

De wijzigingen van onderdeel e van het zesde lid van artikel 12c zorgen ervoor dat een royaal gebruik van de rentebox wordt voorkomen. Zonder deze wijziging zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn van derden – bijvoorbeeld een bank – geld aan te trekken en vervolgens de ingeleende gelden – eventueel met tussenschakeling van een kapitaalstorting in een dochtervennootschap – binnen de groep door te lenen. De eigenvermogentoets vormt daartegen wel een rem, maar het inlenen met hoogbelaste renteaftrek en doorlenen tegen boxtarief zou zonder deze wijziging mogelijk blijven tot een omvang gelijk aan het bedrag van het eigen vermogen. Volgens het wetsvoorstel wordt namelijk in feite het aanwezige eigen vermogen bij voorrang toegerekend als funding van de rentebox. Dit zou kunnen leiden tot een dubbele aftrek, in Nederland van de rentekosten tegen het hoge VPBtarief, en bij de buitenlandse dochter tegen het hoge buitenlandse tarief, terwijl de opbrengst in Nederland wordt belast tegen slechts 5% van de groepsrentebox.

Volgens het amendement wordt juist het aanwezige vreemd vermogen bij voorrang toegerekend als funding van de rentebox, met een mogelijkheid van tegenbewijs voor de belastingplichtige. Als gevolg van de wijzigingen wordt bij doorlening van een derdenschuld binnen de groep de betaalde rente behandeld als groepsrente die tegen boxtarief in aftrek komt. De netto-opbrengst is onzeker, en hangt af van de mate waarin gebruik zou kunnen worden gemaakt van de dubbele aftrek.

Crone

Vendrik

Irrgang