Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730572 nr. 17

30 572
Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE

Ontvangen 26 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:

1. De bestaande leden twee tot en met vijf vervallen.

2. Na het eerste lid worden de volgende nieuwe leden opgenomen:

2. Het derde lid wordt vervangen door:

3. De in het eerste lid genoemde termijn van negen kalenderjaren wordt ten aanzien van aanloopverliezen onbepaald verlengd. Aanloopverliezen zijn ondernemingsverliezen die zijn geleden in de eerste zes jaren na de stichting van de onderneming.

3. In het zesde lid wordt «met dien verstande dat eerst andere verliezen dan ondernemingsverliezen worden verrekend» vervangen door: met dien verstande dat eerst andere verliezen dan aanloopverliezen worden verrekend.

II

Artikel II, onderdeel PP, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt ingevoegd:

1a. Aan het tweede lid wordt toegevoegd: De termijn voor voorwaartse verrekening wordt ten aanzien van aanloopverliezen onbepaald verlengd. Aanloopverliezen zijn ondernemingsverliezen die zijn geleden in de eerste zes jaren na de stichting van de onderneming.

1b. Aan het zevende lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: met dien verstande dat de voorwaartse verrekening aldus geschiedt dat eerst andere verliezen dan aanloopverliezen worden verrekend.

III

Aan artikel VIII wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende:

7. Het tweede en zesde lid zijn niet van toepassing op aanloopverliezen geleden na 31 december 2000.

Toelichting

De wijziging bewerkstelligt dat aanloopverliezen, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting, onbeperkt voorwaarts kunnen worden verrekend. Aanloopverliezen zijn ondernemingsverliezen die zijn geleden gedurende de eerste zes jaren na de stichting van de onderneming. Met het gebruik van het woord «stichting» is bedoeld om voor de toepassing van deze bepaling aan te geven dat alleen het tijdstip van belang is, waarop de belastingplichtige zelf een geheel nieuwe onderneming heeft opgericht. De aanloopverliesregeling geldt dus niet voor een geërfde of een overgenomen onderneming of voor een firmant die in een bestaande firma wordt opgenomen (conform HR 1 september 1999, nr. 34 638, BNB 1999/394).

De aanpassingen houden in dat bij aanwezigheid van te verrekenen aanloopverliezen (welke onbeperkt compensabel zijn) en andere verliezen (waarvoor een voorwaartse termijn geldt van negen jaren), eerst deze andere verliezen worden verrekend en vervolgens de aanloopverliezen. Hierdoor komt de regeling voor aanloopverliezen beter tot haar recht.

De wijziging van onderdeel III van dit amendement bewerkstelligt dat de onbeperkte voorwaartse verrekening van aanloopverliezen geldt met betrekking tot aanloopverliezen geleden na 31 december 2000. Dat zijn dus de aanloopverliezen van de zes aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voorafgaande jaren. Zonder de wijziging van het overgangsrecht van artikel VIII zouden aanloopverliezen van 2001 aanlopen tegen de beperkte verrekening die is opgenomen in het tweede en zesde lid van artikel VIII.

De aanpassing leidt tot een netto derving (bij een tarief van 25,5%) van € 100 mln.

Crone