Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730572 nr. 16

30 572
Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE

Ontvangen 26 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel F wordt «76%» vervangen door: 73%.

2. In onderdeel J wordt «24%» vervangen door: 27%.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in onderdeel O, opgenomen artikel 13aa, zesde lid, wordt «5/25,5 deel» vervangen door: 5/28,5 deel.

2. In onderdeel FF wordt «24/46 deel» vervangen door: 27/46 deel.

3. In onderdeel RR wordt in de tabel in kolom IV «25,5%» vervangen door: 28,5%.

4. In het in onderdeel SS, opgenomen artikel 23c, vijfde lid, wordt «74,5/100 deel» vervangen door: 71,5/100 deel.

Toelichting

Door de wijziging van onderdeel II, derde lid, van dit amendement wordt het vennootschapsbelastingtarief voor de winst boven € 60 000 gesteld op 28,5%. Daarmee wordt het Nederlandse VPBtarief vastgesteld op een niveau dat laag in de middengroep van Europese landen zit, lager dan de meeste EUR15landen. Dat is een alleszins concurrerend tarief, waarbij Nederland niet de leiding neemt in de race to the bottom. De opbrengst kan beter worden aangewend, namelijk voor versterking van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de loonkosten.

De wijzigingen ingevolge onderdeel I en de overige wijzigingen ingevolge onderdeel II vloeien voort uit de aanpassing van het tarief.

De netto-opbrengst van deze aanpassing bedraagt € 1185 mln.

Crone