Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730572 nr. 15

30 572
Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE C.S.

Ontvangen 26 september 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Ia, wordt «waarbij de artikelen 12b en 12c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 buiten toepassing blijven» vervangen door: waarbij artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 buiten toepassing blijft.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel H, vijfde lid, wordt »waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven» vervangen door: waarbij artikel 12b buiten toepassing blijft.

2. De in onderdeel M opgenomen Afdeling 2.4 met artikel 12c vervalt. De andere afdelingen worden vernummerd.

3. In het in onderdeel N opgenomen artikel 13, tiende lid, wordt «waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven» vervangen door: waarbij artikel 12b buiten toepassing blijft.

4. In het in onderdeel O opgenomen artikel 13a, eerste lid, onderdeel b, wordt «waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven» vervangen door: waarbij artikel 12b buiten toepassing blijft.

5. In onderdeel Q, eerste lid en vijfde lid, wordt «waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven» vervangen door: waarbij artikel 12b buiten toepassing blijft.

6. In onderdeel S, zesde lid, wordt «waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven» vervangen door: waarbij artikel 12b buiten toepassing blijft.

III

Artikel XIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «de in te voegen artikelen 12b en 12c» vervangen door: het in te voegen artikel 12b.

2. Het vijfde lid vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de groepsrentebox niet wordt ingevoerd. De groepsrentebox tracht van Nederland een belastingparadijs te maken voor financieringskantoren van multinationals. Maar dit kan alleen door bedrijven actief aan te sporen gebruik te maken van verschillen in belastingtarieven tussen landen. Daarmee wordt dus actief ingezet op belastingconcurrentie rond de meest mobiele kapitaalstromen. Deze race is nooit te winnen omdat andere landen gedwongen zullen zijn te volgen of verder te gaan (haasje onder). Uit recente studies van het CPB blijkt daarmee uiteindelijk de Europese econome benadeeld te worden. Bovendien kost het bijzonder veel belastinggeld, dat andere bedrijven en gezinnen moeten opbrengen. Het leidt niet tot meer werkgelegenheid in Nederland, behalve voor de belastingadviespraktijk.

Omdat de constructie formeel weliswaar voor alle bedrijven toegankelijk is, maar materieel alleen profijtelijk voor bedrijven met buitenlandse dochters, is er een gerede kans dat de EU de regeling niet zal accepteren, waar om vergelijkbare redenen de CFA-regeling is gesneuveld. De netto-opbrengst is volgens de MvT 475 mln euro.

Crone

Irrgang

Vendrik