Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930553 nr. 17

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

nr. 17
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2009

Tijdens de stemmingen in uw Kamer op 16 oktober 2007 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr.13, blz. 836–837) over het voorstel tot wijziging van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) (in verband met verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen) is de motie Van Raak aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht in het Jaarverslag van de AIVD een overzicht op te nemen van het aantal bevragingen van digitale databestanden.1

De aard van de gevraagde gegevens leent zich niet voor openbare verslaglegging. Daarom heb ik er voor gekozen deze gegevens niet op te nemen in het openbare jaarverslag van de AIVD, maar de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten schriftelijk over de bevragingen van digitale bestanden in 2007 en 2008 te informeren. In de toekomst zullen de gegevens worden toegevoegd aan het geheime jaarverslag van de dienst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 553, nr. 14.