Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830553 nr. 13

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

nr. 13
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NUMMER 11

Ontvangen 4 oktober 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel G wordt aan artikel 17a een lid toegevoegd, luidende:

6. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In onderdeel O wordt aan artikel 29a een lid toegevoegd, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

III

In onderdeel U wordt aan het tweede lid van artikel 62 een volzin toegevoegd, luidende: De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat concrete uitvoeringsregelingen voor de financiële sector en de vervoerssector op basis van nieuwe, uitgebreide bevoegdheden voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten in ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden voorgelegd.

Schinkelshoek