Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730553 nr. 10

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

nr. 10
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 september 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van artikel IV tot artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 september 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet (30 805) tot wet is verheven en in werking is getreden, en indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) tot wet is verheven en in werking is getreden wordt de Wet veiligheidsonderzoeken gewijzigd als volgt:

In artikel 7, tweede lid, onder a, in artikel 9, tweede lid, en in 13, vierde lid, onder a, wordt «gegevens uit politieregisters als bedoeld in de Wet politieregisters» telkens vervangen door: gegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens.

Toelichting

Deze nota van wijziging wordt uitgebracht mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, de minister van Defensie en de minister van Justitie.

Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet (Kamerstuk nr. 30 805) is abusievelijk geen rekening gehouden met de vervanging van de Wet politieregisters door de Wet politiegegevens op grond van het wetsvoorstel houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens). Aangezien deze beide wetsvoorstellen inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling resp. aanvaard zijn, wordt voorgesteld ter reparatie bijgaande bepaling op te nemen in het onderhavige wetsvoorstel zodat de tekst van de Wet veiligheidsonderzoeken op termijn, dat wil zeggen na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken, van de nieuwe Wet politiegegevens en van het onderhavige wetsvoorstel, wordt aangepast.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst