30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de medewerkers van sociale diensten vreest dat mensen met psychische problemen in de bijstand door de strengere regels grotere problemen zullen krijgen;

overwegende dat bijna de helft van de medewerkers van sociale diensten van mening is dat ze te weinig vaardigheden hebben om adequaat om te gaan met psychiatrische cliënten;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk met voorstellen te komen om de positie van mensen met psychische klachten die onder de Participatiewet vallen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Karabulut

Naar boven