Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730544 nr. 8

30 544
Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand tot basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie)

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 november 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift en de considerans wordt «tot basisregistraties» vervangen door: als basisregistraties.

B

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel H wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel 7f, tweede lid, wordt «artikel 48, tweede lid, onderdelen a tot en met e» vervangen door: artikel 48, tweede lid, onderdelen a tot en met d.

b. Artikel 7g, zesde lid, komt te luiden:

6. Na de plaatsing in het Staatsblad of de Staatscourant van een krachtens het eerste of tweede lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur respectievelijk van een krachtens het vijfde lid vastgestelde ministeriële regeling wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur of de ministeriële regeling onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de algemene maatregel van bestuur of de ministeriële regeling ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.

c. In artikel 7u, eerste lid, onderdeel a, wordt «deskundige en,» vervangen door: deskundige, en.

d. Voor de tekst van artikel 7w vervalt de aanduiding: 1.

2. Na onderdeel I wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 47, derde lid, vervalt: , bedoeld in artikel 64, eerste lid.

3. Na onderdeel Q wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Qa

In artikel 55 vervalt: , bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a,.

4. In onderdeel CC wordt na onderdeel 3 een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. In het vijfde lid vervalt: , bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a.

5. In onderdeel EE wordt na onderdeel 3 een onderdeel ingevoegd, luidende:

3a. In het tweede lid, onderdeel h, vervalt «, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,» en wordt «onder b en c» vervangen door: onder b.

6. In onderdeel FF, onder 1, onder 1, onder a, en in onderdeel JJ, onder 1, onder 1, onder a, vervalt: , bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,.

7. In onderdeel II wordt na onderdeel 3 een onderdeel ingevoegd, luidende: 3a. In het tweede lid, onderdeel h, vervalt «, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,» en wordt «onder b en c» vervangen door: onder b.

8. In onderdeel KK, onder 3, wordt «derde lid» vervangen door: tweede lid.

9. Na onderdeel QQ wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

QQa

In de artikelen 101, eerste lid, en 102, eerste lid, vervalt: , bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,.

10. In onderdeel CCC wordt na «98, derde lid,» ingevoegd: , «en 115».

C

In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

In artikel 17 vervalt: , eerste en tweede lid,.

D

Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel IIa

In artikel 2, tweede lid, van de Belemmeringenwet privaatrecht wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

Artikel IIb

In artikel 220b, tweede lid, van de Gemeentewet wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

E

In artikel III wordt na «97, vijfde lid,» ingevoegd: eerste en tweede volzin,.

F

Na artikel III worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel IIIa

1. De Herverkavelingswet Walcheren 1947 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 98 wordt «kadastrale legger» vervangen door: basisregistratie kadaster.

B

In de artikelen 99, eerste lid, en 101 wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien artikel 106 van het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2006 ingediende voorstel van wet, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied), na tot wet te zijn verheven, eerder dan deze wet in werking treedt, vervalt dit artikel.

Artikel IIIb

In artikel 5, tweede lid, onderdeel c, van de Interimwet stad- en milieubenadering wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

G

Artikel IV komt te luiden:

Artikel IV

1. De Landinrichtingswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 52, eerste lid, onderdeel a, 53, eerste lid, 56, tweede, derde en zesde lid, 66, eerste lid, onderdeel a, vierde, vijfde en zevende lid, 120, 226, eerste lid, 227, en 228, eerste lid, wordt «kadastrale registratie» telkens vervangen door: basisregistratie kadaster.

B

In artikel 66, eerste lid, onderdeel b, wordt «het kadaster» vervangen door: de basisregistratie kadaster.

C

Artikel 208, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. In de derde volzin wordt «De artikelen 56b tot en met 56e zijn» vervangen door: Artikel 56b is.

2. Indien artikel 94, eerste lid, van het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2006 ingediende voorstel van wet, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied), na tot wet te zijn verheven, eerder dan deze wet in werking treedt, vervalt dit artikel.

H

Artikel V komt te luiden:

Artikel V

1. In artikel 20, eerste lid, onderdeel b, onder 1° en 2°, van de Luchtvaartwet wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien artikel III, onderdeel c, van het bij koninklijke boodschap van 10 februari 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), na tot wet te zijn verheven, eerder dan deze wet in werking treedt, vervalt dit artikel.

I

Artikel VI komt te luiden:

Artikel VI

De Monumentenwet 1988 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, derde lid, wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

B

In artikel 9, eerste lid, wordt «artikel 48, tweede lid, onder a» vervangen door: artikel 48, tweede lid, onder b en k.

J

In artikel VII wordt «Natuurbeschermingswet» vervangen door: Natuurbeschermingswet 1998.

K

Artikel VIII komt te luiden:

Artikel VIII

1. In artikel 2, tweede lid, van de Natuurschoonwet 1928 wordt «kadastrale registratie en uit de kadastrale kaarten» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien artikel II, onderdeel B, van de wet van 14 december 2000 tot wijziging van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 551) eerder dan deze wet in werking treedt, vervalt het eerste lid en wordt in artikel 2, derde lid, van de Natuurschoonwet 1928 «kadastrale registratie en uit de kadastrale kaarten» vervangen door: basisregistratie kadaster.

L

Artikel IX komt te luiden:

Artikel IX

In de artikelen 3, eerste lid, 54a, tweede lid, onderdeel b, onder 1° en 2°, onderdeel c, en derde lid, 63, tweede lid, onderdelen 2°, onder a en b, en 3°, 64, onderdelen 1° en 3°, 80, tweede lid, onderdelen 2°, onder a en b, en 3°, 83, eerste lid, onderdelen 1° en 3°, en 100, onderdeel c, van de onteigeningswet wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

M

Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel IXa

1. De Reconstructiewet concentratiegebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 61 wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

B

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. In het vijfde lid wordt «kadastrale registratie» telkens vervangen door «basisregistratie kadaster» en wordt «artikelen 56b tot en met 56e» vervangen door: artikel 56b.

2. Indien artikel 105 van het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2006 ingediende voorstel van wet, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied), na tot wet te zijn verheven, eerder dan deze wet in werking treedt, vervalt dit artikel.

N

De artikelen X en XI komen te luiden:

Artikel X

De Reconstructiewet Midden-Delfland wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 90, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste en tweede volzin wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. In de derde volzin wordt «De artikelen 60 tot en met 63 van de Kadasterwet zijn» vervangen door: Artikel 56b van de Kadasterwet is.

B

In de artikelen 110, 111, eerste lid, en 113 wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

Artikel XI

1. De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 27, eerste lid, en 29, onderdelen a en c, wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

B

In artikel 118, eerste lid, wordt «desbetreffende kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien artikel I, onderdeel E, van het bij koninklijke boodschap van 20 juni 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel), na tot wet te zijn verheven, eerder dan deze wet in werking treedt, vervalt onderdeel A van het eerste lid.

3. Indien artikel I, onderdeel AF, van het bij koninklijke boodschap van 20 juni 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel), na tot wet te zijn verheven, eerder dan deze wet in werking treedt:

a. vervalt onderdeel B van het eerste lid, en

b. wordt in artikel 119, eerste lid, van de Waterschapswet «desbetreffende kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

O

Na artikel XII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel XIIa

De Wet aansprakelijkheid olietankschepen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel e, vervalt: (Stb. 1989, 186).

B

In artikel 15, tweede lid, onderdeel b, wordt «onder a, c, d, e, f, g en j» vervangen door: onder a, c, d, e, f, g en i.

Artikel XIIb

In artikel 39, eerste lid, van de Wet agrarisch grondverkeer wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

P

Artikel XIII komt te luiden:

Artikel XIII

De Wet bodembescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 55, eerste en tweede lid, wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

B

In artikel 55a vervalt: onderdeel c,.

Q

Na artikel XIII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel XIIIa

1. In artikel 110i, tweede lid, van de Wet geluidhinder wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien de wet van 5 juli 2006, houdende wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) (Stb. 350) nog niet in werking is getreden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, vervalt het eerste lid en wordt in het in artikel I, onderdeel SS, van die wet opgenomen artikel 110i, tweede lid, van de Wet geluidhinder «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

Artikel XIIIb

1. De Wet inrichting landelijk gebied wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 50 wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster;

B

Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het vierde lid wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

b. In het vijfde lid wordt «kadastrale registratie» telkens vervangen door «basisregistratie kadaster» en wordt «De artikelen 56b tot en met 56e van de Kadasterwet zijn» vervangen door: Artikel 56b van de Kadasterwet is.

C

In artikel 86, tweede lid, wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien artikel 50 van het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2006 ingediende voorstel van wet, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden, vervalt onderdeel A van het eerste lid van dit artikel en wordt op het tijdstip dat genoemd artikel in werking treedt in dat artikel «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster;

3. Indien artikel 82, vierde lid, van het in het tweede lid van dit artikel genoemde voorstel van wet op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden, vervalt het eerste lid, onderdeel B, onder a, van dit artikel en wordt op het tijdstip dat genoemd vierde lid in werking treedt in dat lid «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

4. Indien artikel 82, vijfde lid, van het in het tweede lid van dit artikel genoemde voorstel van wet op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden, vervalt het eerste lid, onderdeel B, onder b, van dit artikel en wordt op het tijdstip dat genoemd vijfde lid in werking treedt in dat lid «kadastrale registratie» vervangen door «basisregistratie kadaster» en wordt «De artikelen 56b tot en met 56e van de Kadasterwet zijn» vervangen door: Artikel 56b van de Kadasterwet is.

5. Indien artikel 86, tweede lid, van het in het tweede lid van dit artikel genoemde voorstel van wet op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden, vervalt onderdeel C van het eerste lid van dit artikel en wordt op het tijdstip dat genoemd tweede lid in werking treedt in dat lid «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

R

Artikel XIV komt te luiden:

Artikel XIV

1. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel f, komt te luiden:

f. basisregistratie kadaster: basisregistratie kadaster als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de Kadasterwet;.

B

In de artikelen 15a, en 17a, vierde lid, wordt «kadastrale registratie» telkens vervangen door: basisregistratie kadaster.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 23 juni 2006 ingediende voorstel van wet, houdende regels in verband met de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken) op het tijdstip dat deze wet in werking treedt nog niet, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden:

a. vervalt het eerste lid, onderdeel B, en

b. wordt op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet in artikel 12, onderdelen J, en N, artikel 17a, vierde lid, van de Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken «kadastrale registratie» telkens vervangen door: basisregistratie kadaster.

S

In artikel XVII wordt na «wordt op dat tijdstip» ingevoegd: in genoemd onderdeel.

T

Artikel XIX komt te luiden:

Artikel XIX

In de artikelen 6, eerste lid, en 10, vierde lid, tweede volzin, van de Zeebrievenwet wordt «onder a, c, d, e, f, g en j» vervangen door: onder a, c, d, e, f, g en i.

Toelichting

Bij nadere bestudering van het wetsvoorstel bleek het noodzakelijk en wenselijk om het wetsvoorstel op een aantal punten te verbeteren. Met deze nota van wijziging zijn er wetstechnische verbeteringen aangebracht. Er zijn artikelen en wetten toegevoegd die ook wijziging behoeven als gevolg van de wijzigingen opgenomen in artikel I van het wetsvoorstel. En is in een aantal gevallen voorzien in een samenloopregeling met het oog op enkele andere aanhangige wetsvoorstellen.

Onderdelen A, B, onderdelen 1, onder c en d, en 8, E, J en S

De in deze onderdelen voorgestelde wijzigingen zijn alle van wetstechnische aard.

Onderdeel B, onderdeel 1, onder a

De gegevens genoemd in het voorgestelde artikel 7f, onderdeel e, betreffen gegevens met betrekking tot publiekrechtelijke beperkingen zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Op dit moment is aanwijzing van die gegevens tot authentiek gegeven niet aan de orde. Die gegevens dienen met name de rechtszekerheid. Om die reden worden zij in het wetsvoorstel nu niet aangewezen als authentieke gegevens, maar volgen zij het regime dat ook voor andere primair ten behoeve van de rechtszekerheid opgenomen gegevens, zoals gegevens betreffende hypotheek en koopsom, geldt. Zij gelden dus als «andere dan authentieke gegevens».

Onderdeel B, onderdeel 1, onder b

Authentieke gegevens vormen de kern van de basisregistraties. Gelet op de aan de authentieke status verbonden gevolgen, verplicht gebruik en eenmalige gegevensverstrekking, dient de aanwijzing van dergelijke gegevens bij de wet te geschieden. Omdat niet voorziene ontwikkelingen de noodzaak of wenselijkheid om een bepaald gegeven als authentiek aan te merken op een gegeven moment zo actueel kunnen maken dat de gebruikelijke procedure om dat gegeven bij wet aan te wijzen gelet op het daarmee gemoeide tijdpad geen oplossing biedt, is voorzien in een eerste aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur of zelfs ministeriële regeling. Teneinde de aanwijzing daar te regelen waar die hoort, namelijk in de wet, wordt in het voorgestelde zesde lid bepaald dat een dergelijke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling wordt opgevolgd door een wijziging van de wet.

Onderdelen B, onderdelen 2, 3 tot en met 7, 9 en 10, C, D, F, I, L tot en met R en T

Deze onderdelen betreffen alle omissies in het wetsvoorstel. Dat wil zeggen: artikelen van reeds opgenomen wetten die eveneens gewijzigd dienen te worden en wetten die niet opgenomen zijn maar wel wijziging behoeven.

Onderdelen G, H en K

Deze onderdelen behelzen samenloopbepalingen met het oog op enkele andere aanhangige wetsvoorstellen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius