Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630544 nr. 6

30 544
Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand tot basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie)

nr. 6
VERSLAG

Vastgesteld 26 juni 2006

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. Het verslag volgt de opbouw van de memorie van toelichting en behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen 1

2. Aanwijzing van authentieke gegevens 2

3. Inhoud van basisregistratie kadaster 2

4. Verplicht gebruik door bestuursorganen bij de uitvoering van hun publieke taken 2

5. Terugmeldplicht 3

6. Handhaving 3

7. Artikelsgewijs 3

1. Algemeen

De leden van CDA-fractie hebben met belangstelling en met instemming kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden steunen, zoals al eerder aangegeven, de geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen van het werken met basisregistraties. Het voorliggende wetsvoorstel komt overeen met die geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen.

De leden van de CDA-fractie onderschrijven het standpunt van de regering, dat vermindering van de administratieve lasten en de kostenbesparing door overheidsbreed hergebruik van beschikbare informatie zullen leiden tot efficiencywinst en tot minder bestuurlijke lasten.

Ook de in de memorie van toelichting genoemde verbeteringen voor bestuursorganen, burgers en het bedrijfsleven worden door deze leden onderkend.

De instemming op hoofdlijnen met het voorliggende wetsvoorstel laat onverlet dat de leden van de CDA-fractie nog enkele vragen aan de regering hebben.

De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij danken de regering voor de gezwinde spoed, die is betracht om de invoering van de basisregistratie te regelen. Deze leden zien geen aanleiding tot het stellen van nadere vragen.

De leden van de VVD-fractie hebben met instemming kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden steunen het doel van deze wetgevingsoperatie, te weten een (gedeeltelijke) oplossing van problemen met handhaving, fraude- en criminaliteitsbestrijding, evenals vermindering van de administratieve lastendruk, modernisering van de publieke dienstverlening en het efficiënt inrichten van de interne bedrijfsvoering van de overheid.

Deze leden steunen in het bijzonder het beginsel van verplicht gebruik door bestuursorganen en het beginsel van eenmalige verstrekking door burgers, bedrijven en instellingen. Behalve voor deze kernelementen spreken deze leden hun waardering uit voor de rechtsbescherming, de aansprakelijkheid van de beheerder voor de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van persoonsgegevens.

De leden van de VVD-fractie hebben verder geen vragen over dit wetsvoorstel.

2. Aanwijzing van authentieke gegevens

De leden van de CDA-fractie merken op dat in de memorie van toelichting (paragraaf 3.4) onder verwijzing naar artikel 7g wordt aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur in de basisregistratie kadaster en topografie een ander gegeven als authentiek kan worden aangemerkt. Kan aangegeven worden welk belang hierbij precies gediend is? Is hiervan een voorbeeld te geven? Kan worden aangegeven, ook met een voorbeeld, wat moet worden verstaan onder «spoed» in artikel 7g lid 5? Geldt voor de maatregel van bestuur zoals in artikel 7g de leden 1, 2 en 6 een voorhangprocedure? Hoe staat dat precies met de overige maatregelen van bestuur die in dit wetsvoorstel worden aangekondigd?

3. Inhoud van basisregistratie kadaster

In paragraaf 4.1 van de memorie van toelichting wordt gesproken over de productcatalogus waarin gegevens meer in detail worden beschreven. De leden van de CDA-fractie vragen welke gegevens hier worden bedoeld. Wat is de detaillering precies? Is deze productcatalogus gelijk aan de catalogi zoals genoemd in artikel I onder A?

4. Verplicht gebruik door bestuursorganen bij de uitvoering van hun publieke taken

In paragraaf 6.2 van de memorie van toelichting wordt gesproken over de aantekening «in onderzoek» bij een gegeven. De leden van de CDA-fractie vragen of nader kan worden aangegeven wat de consequenties zijn van de aantekening bij een gegeven. Kan deze aantekening leiden tot vertraging in handelingen? Wat zijn mogelijke juridische consequenties? Wat is de maximale termijn voor het mogen handhaven van deze aantekening?

Het verplichte gebruik van een authentiek gegeven gaat niet onder alle omstandigheden op, zo meldt de memorie van toelichting onder verwijzing naar artikel 7k, de leden 2, 3 en 4. De leden van de CDA-fractie vragen wat de (juridische) consequenties hiervan zijn. Stel dat de aantekening «in onderzoek» wordt ingetrokken en het authentieke gegeven bleek juist te zijn en er zijn andere gegevens gebruikt?

Bij de derde uitzondering op verplicht gebruik van authentieke gegevenswordt gewezen op bestuursorganen die gegevens nodig hebben in geval van bijvoorbeeld dreiging etc. De leden van de CDA-fractie vragen of dit aan de hand van enkele voorbeelden, ook voor rampen en zware ongevallen, kan worden uitgewerkt.

5. Terugmeldplicht

De leden van de CDA-fractie merken op dat in de memorie van toelichting wordt gesproken over het niet bestaan van de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen de beslissing om naar aanleiding van de melding wel of niet over te gaan tot een tussentijdse actualisering van de topografische basisregistratie. Een bestuursorgaan moet, zo wordt in de memorie van toelichting beschreven, zijn vertegenwoordiger in de gebruikersraad maar inschakelen om alsnog een tussentijdse aanpassing te bewerkstelligen.

Volgens deze leden lijkt dat niet op een zorgvuldige procedure. Hoe verhoudt zich deze benadering met de precieze aanpak die in dit wetsvoorstel wordt gebruikt? Ligt de voorgestelde werkwijze in lijn met de taak van een lid van de gebruikersraad? Is de regering bereid tot een betere en meer passende oplossing te komen?

6. Handhaving

In de memorie van toelichting wordt in paragraaf 7.2 aangegeven dat er geen handhavinginstrumentarium in het wetsvoorstel is opgenomen omdat dit niet gebruikelijk is binnen de bestuurlijke verhoudingen. Deze verhoudingen worden meer en meer zakelijk en er wordt door menig bestuursorgaan meer en meer gekeken naar en gewerkt in de richting van de eigen belangen.

De leden van de CDA-fractie vragen of het om die reden niet alsnog valt te overwegen een handhavinginstrumentarium op te nemen.

7. Artikelsgewijs

In de memorie van toelichting onder 7g (eerste alinea) wordt gesproken over kosten die te hoog kunnen zijn. De leden van de CDA-fractie vragen wat daar precies onder moet worden verstaan.

Kan dit met een voorbeeld worden aangegeven? Wie gaat de kosten nu dragen? Als dit het kadaster is, werkt dit dan door in de tarieven? Is dat de meest gewenste en/of passende oplossing?

De voorzitter van de commissie,

Buijs

De griffier voor dit verslag,

Van der Leeden


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Buijs (CDA), Voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van Gent (GL), Snijder-Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van As (LPF), Van Bochove (CDA), Duyvendak (GL), Huizinga-Heringa (CU), Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Spies (CDA), Van Lith (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Fierens (PvdA), Ondervoorzitter, Timmer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Kruijsen (PvdA), Samsom (PvdA), Hermans (LPF), Veenendaal (VVD) en Lenards (VVD).

Plv. leden: Crone (PvdA), Dezentjé Hamming (VVD), Mastwijk (CDA), Ormel (CDA), Halsema (GL), Örgü (VVD), Dubbelboer (PvdA), Hessels (CDA), Van den Brink (LPF), Knops (CDA), Vacature (algemeen), Van der Staaij (SGP), Vietsch (CDA), Vergeer (SP), Sterk (CDA), Haverkamp (CDA), Koşer Kaya (D66), Vacature (SP), Boelhouwer (PvdA), Verbeet (PvdA), Balemans (VVD), Waalkens (PvdA), Van Heteren (PvdA), Roefs (PvdA), Varela (LPF), Oplaat (VVD) en Van der Sande (VVD).