Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430536 nr. 128

30 536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20.)

Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Ontvangen ter Griffie op 16 december 2013.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 26 januari 2014.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 27 januari 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2013

Hierbij zend ik u een ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening1. Voor de inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik naar de ontwerptoelichting. Voorts is de uitvoeringstoets van de Autoriteit Consument en Markt bijgesloten2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 25, achtste lid, van de Postwet 2009), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat de regeling zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de vaststelling van deze regeling niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Op grond van artikel 43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het kerstreces van uw Kamer verlengd tot 27 januari 2014.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van deze regeling met ingang van 1 februari 2014.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer