30 536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

Nr. 126 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 1 december 2010.

De ministeriële regeling kan niet eerder worden vastgesteld dan op 30 december 2010.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2010

Hierbij zend ik u een ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de Postregeling 2009. Het ontwerp bevat een nadere uitwerking van de regels voor de toerekening van de kosten van de universele dienst door de verlener van de universele dienst, de norm voor het redelijk rendement en een aanvulling op de te leveren informatie door de verlener van de universele dienst ten behoeve van de bepaling van de tarieven.

Voorts vindt u bijgesloten het advies van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, d.d. 4 november 2010 over deze ontwerpregeling1.

De voorlegging van de wijziging van de Postregeling 2009 geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 25, achtste lid, van de de Postwet 2009.

Op grond van de aangehaalde bepaling wordt de ontwerpregeling

niet eerder vastgesteld dan vier weken na de overlegging van het ontwerp.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven