30 536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2010

Op 1 juli heeft de Tweede Kamer de motie Gesthuizen c.s. aangenomen over een onderzoek door de Arbeidsinspectie naar de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting bij TNT (Kamerstukken II, 2009/10, 30 356, nr. 121). U deed mij het verzoek toekomen van het lid Gesthuizen om uitleg over de wijze waarop uitvoering gegeven gaat worden aan deze motie.

Zoals ik bij bespreking van de motie al heb aangegeven zijn er bij mij en bij de Arbeidsinspectie geen concrete aanwijzingen bekend dat regels en normen voor psychosociale arbeidsbelasting worden overtreden. Tot op heden zijn door werknemers van TNT geen klachten ingediend bij de Arbeidsinspectie over de werkdruk en de psychosociale arbeidsbelasting bij TNT-vestigingen. Voorzover valt na te gaan is het ziekteverzuim bij TNT eerder lager dan hoger in vergelijking met andere soortgelijke bedrijven.

De afwezigheid van een aanwijsbare aanleiding en concrete klachten impliceert niet alleen dat er weinig of geen grond is voor een zelfstandig onderzoek door de Arbeidsinspectie, het betekent ook dat dit weinig doelmatig is. De kans dat een controlerend inspecteur zonder het houvast van een concrete klacht, uit eigen waarneming overtredingen op het punt van psychosociale arbeidsbelasting zal kunnen vaststellen is zeer gering. Een dergelijk onderzoek zal dan ook vrijwel onvermijdelijk leiden tot de bevinding dat er niets aan de hand is, zonder dat daarom ook de conclusie dat er niets aan de hand is, met zekerheid kan worden getrokken. Het is immers niet uitgesloten dat de veranderingen die bij TNT gaande zijn, tot spanningen leiden. Dat is dan ook de reden dat TNT ook zelf het van belang acht dat onafhankelijk onderzoek wordt verricht om de eventuele problemen in kaart te brengen en om vervolgens te zoeken naar passende oplossingen of maatregelen. Ik heb mij daarover met TNT verstaan.

Tegen deze achtergrond zal de motie als volgt worden uitgevoerd. TNT zal de arbodienst opdracht geven het onderzoek uit te voeren. TNT stemt het onderzoek af met de ondernemingsraad en vakbonden. Het onderzoek zal ook niet beperkt zijn tot enkele (in de motie genoemde) vestigingen, maar een brede opzet kennen. Op die wijze wordt het onderzoek uitgevoerd door een organisatie die TNT ook op dit terrein kent en wiens rol het is om dit type onderzoek te doen. De Arbeidsinspectie zal betrokken zijn bij het onderzoek teneinde de kwaliteit van het onderzoek te borgen ten aanzien van de aspecten werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting. Daartoe zal de Arbeidsinspectie de opzet, uitvoering en het resultaat toetsen.

Op deze wijze is het nuttig effect van de uitvoering van de motie maximaal. Uiteraard laat dit onverlet dat wanneer er alsnog individuele klachten worden ingediend, deze op de gebruikelijke wijze door de Arbeidsinspectie zullen worden onderzocht.

Het onderzoek zal naar verwachting dit najaar kunnen worden afgerond. Na afronding zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Desgewenst zal daarbij ook worden ingegaan op de uitkomst van eventuele onderzoeken naar aanleiding van individuele klachten.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven