Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930536 nr. 106

30 536
Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

nr. 106
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2009

Bij brief van 28 mei jl. (2009Z09929) bracht u mij het verzoek over van het lid Gesthuizen (SP) om een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken over de arbeidsverhoudingen bij TNT. Mevrouw Gesthuizen gaf tijdens de Regeling van werkzaamheden aan dat onder het personeel van TNT onrust is ontstaan over het consulteren van werknemers die geen lid zijn van een vakbond, over afwijzing van de cao. Daarnaast geeft zij aan dat er onrust is over het niet uitbetalen van overwerk.

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken wil ik gaarne aan dit verzoek voldoen, zij het dat het hier een bedrijfsinterne aangelegenheid bij TNT Post betreft en mij dus afstand past.

Volgens verschillende betrokkenen ziet TNT Post zich genoodzaakt om een kostenreductie te realiseren omdat het bedrijf kampt met een jarenlange volumedaling (door digitalisering en toegenomen concurrentie). Uit navraag – bij de OR TNT-productie, het management van TNT en Abvakabo FNV – blijkt dat de partijen bezien op welke wijze tot een oplossing kan worden gekomen nu het principeakkoord over de cao TNT-productie van tafel is. Het blijkt dat er in dit kader geen sprake is van het consulteren van enkel de niet-vakbondsleden over het afgewezen principeakkoord. Wel heeft de OR samen met de directie een enquête uitgezet onder alle medewerkers om na te gaan wat de richting zou kunnen zijn van een eventuele oplossing.

Het al dan niet uitbetalen van overwerk is een privaatrechtelijke aangelegenheid over de naleving van (collectieve) arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Indien niet-uitbetaling aan de orde is kunnen werknemers naleving van deze afspraken afdwingen, zonodig via de rechter.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner