30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 27
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2009

In het kader van het Actieprogramma vereenvoudiging SZW-regelgeving is op 1 april 2007 de gewijzigde Arbeidstijdenwet (Atw) van kracht geworden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is de vraag aan de orde geweest naar een eventuele evaluatie van de effecten van de voorgestelde wijzigingen. In het verslag (TK 30 532, nr. 5) werd om een evaluatie na 5 jaar gevraagd. Mijn ambtsvoorganger heeft tijdens de mondelinge behandeling op verzoek van uw Kamer een evaluatie toegezegd (Handelingen TK 103, 6 september 2006). Het ging hierbij om een verzoek om 3 jaar na inwerkingtreding te evalueren, dat wil zeggen per 1 april 2010.

Overleg met sociale partners en met deskundigen binnen mijn ministerie heeft mij echter tot de conclusie geleid dat 3 jaar na inwerkingtreding te kort is om effecten van de wijzigingen op de werkvloer te kunnen verwachten. Dit niet in de laatste plaats omdat verschillende sectoren op grond van een overgangsbepaling nog tot 1 april 2008 hebben kunnen doorwerken op basis van de oude normen. Deze sectoren hebben dus pas iets meer dan een jaar geleden de herziening doorgevoerd.

Om deze reden heb ik besloten af te zien van een evaluatierapportage per 1 april 2010 en de wijzigingen van de Arbeidstijdenwet te zullen evalueren na de gebruikelijk periode van 5 jaar na inwerkingtreding, dat wil zeggen per 1 april 2012.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven