Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 14

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOMMEL

Ontvangen 6 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 5: 7 wordt als volgt gewijzigd:

A. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder ten hoogste arbeid verricht gedurende:

a. 9 uren per dienst;

b. 45 uren per week, en

c. gemiddeld 40 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

B. In het derde lid wordt «55 uren per week» vervangen door: 50 uren per week.

II

Artikel 5:8 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid wordt «10 uren per nachtdienst» vervangen door: 8 uren per nachtdienst.

B. In het tweede lid wordt «40 uren per week» vervangen door: 32 uren per week.

C. In het derde lid, onderdeel a, wordt «12 uren in een nachtdienst» vervangen door: 9 uren in een nachtdienst.

III

Artikel 5:9 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het vijfde lid wordt «40 uren per week» vervangen door: 36 uren per week.

B. In het zesde lid, onderdeel b, wordt «45 uren arbeid per week» vervangen door: 40 uren arbeid per week.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om de normen uit de geldende standaardregeling voor arbeidstijd te handhaven. De maximale duur van de arbeidsdag wordt 9 uur (in plaats van 12), de maximale arbeidsduur per week wordt 45 uur (in plaats van 60 uur) en de maximale gemiddelde arbeidsduur over 16 weken wordt 40 uur (in plaats van 48 uur). Ook voor nachtarbeid wordt aangesloten bij de geldende standaardregeling. In het arbeidstijdenbesluit kunnen voorwaarden en omstandigheden vermeld worden waaronder bij collectieve regeling uitzonderingen op de wettelijke normen mogelijk zijn.

Van Bommel