Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 13

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 6 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 5:6, onder vernummering van de overige leden, na het tweede lid een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. De werknemer verricht in ieder geval op ten minste 4 zondagen in elke periode van 13 achtereenvolgende weken geen arbeid.

Toelichting

Dit amendement beoogt de huidige wetstekst te handhaven. In het wetsvoorstel zou bij collectieve regeling kunnen worden besloten dat werknemers elke zondag werken. Hierdoor wordt werknemers geen bescherming geboden. Daarom wordt voorgesteld de standaard- en overlegregeling te handhaven, zoals ook bij andere bepalingen in de ATW ook het geval is.

Van der Vlies