Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 12

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 6 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 5:6, tweede lid, de zinsnede «Indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken» vervangen door: In bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, waarin de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken.

Toelichting

De wet biedt thans onvoldoende houvast voor het vaststellen van hetgeen kan worden verstaan onder het begrip bedrijfsomstandigheden. Het is ook met het oog op de reikwijdte van het instemmingsrecht wenselijk dat daaraan voortaan bij Amvb door het benoemen van de bedrijfsomstandigheden een nadere begrenzing wordt gegeven.

Van der Vlies