Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630532 nr. 11

30 532
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 6 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5:5 komt te luiden:

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5:5

1. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren.

2. De in het eerste lid bedoelde aaneengesloten perioden vangen aan op het eerste tijdstip van de dag waarop de werknemer arbeid verricht.

B. In artikel 5:9, achtste lid, wordt «5:5, tweede lid» vervangen door: 5:5, eerste lid.

II

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 10:1 «5:5, eerste en tweede lid» vervangen door: 5:5, eerste lid.

Toelichting

Dit amendement wil de bepaling voor de wekelijkse rusttijd beperken tot 36 uur in een onafgebroken periode van 7 dagen. Dit is een vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet, omdat voor alle werknemers dezelfde regel geldt, waardoor werkgevers minder administratieve lasten hebben.

Daarnaast wordt door dit amendement de Arbeidstijdenwet in overeenstemming gebracht met het ILO-verdrag nr. 106, betreffende de wekelijkse rusttijd in handel en op kantoren.

Van der Vlies