Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130523 nr. 55

30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN DE ROUWE

Voorgesteld 23 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Havenbedrijf Rotterdam als uitgangspunt hanteert dat in 2020 10% extra van het containerachterlandvervoer via de binnenvaart moet worden afgewikkeld;

overwegende, dat vervoer over water ten opzichte van wegvervoer kan leiden tot een drie- tot zesmaal lager energieverbruik per ton/km en de binnenvaart derhalve substantieel kan bijdragen aan zowel het terugdringen van schadelijke uitstoot als het terugdringen van congestie op de weg;

verzoekt de regering om in het kader van de komende rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte te onderzoeken of de norm van het Rotterdams havenbedrijf tot nationale streefnorm voor het beroepsgoederenvervoer kan worden verklaard en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

De Rouwe