Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230519 nr. 10

30 519 Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT

Ontvangen 29 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «dat degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent over een minderjarige in de leeftijd van veertien tot achttien jaar risicoaansprakelijkheid draagt voor de gedragingen van die minderjarige» vervangen door: dat de regels voor aansprakelijkheid voor minderjarigen worden aangepast.

II

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

Artikel 169 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.

2. In het derde lid (nieuw) wordt de zinsnede «van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren» vervangen door: van zestien jaren al wel maar die van achttien jaren.

Toelichting

Dit amendement beoogt, ten opzichte van het onderhavige wetsvoorstel, de risicoaansprakelijkheid van ouders van kinderen van 16 en 17 jaar te beperken. In het geval deze ouders geen enkele reële invloed meer hebben op hun 16 of 17 jarig kind dan wel deze ouders zich aantoonbaar hebben ingezet de opzettelijke schade te voorkomen, is het niet redelijk de schade op de ouders te verhalen. Het is evenmin leerzaam voor de minderjarige als de ouders de schade dragen, daar waar de minderjarige van 16 en 17 in staat moet worden geacht veruit de meeste schades zelf te kunnen dragen met het verrichten van (tijdelijke) arbeid.

De mogelijkheid tot disculpatie van de ouders dient beperkt te blijven tot de ouders die kunnen aantonen dat zij feitelijk geen invloed meer hadden op de minderjarige, bijvoorbeeld als gevolg van uithuisplaatsing of als gevolg van het zelfstandig wonen van de minderjarige. Of bijvoorbeeld in het geval ouders op een moment voorafgaand aan het ontstaan van de schade door een orgaan van de overheid zijn aangesproken op het gedrag van de minderjarige, dienen de ouders aan te tonen dat zij hierop hebben gereageerd met zorg en/of maatregelen die de normale zorg voor een minderjarige overstijgt. In het geval ouders geen enkel verwijt kan worden gemaakt voor het handelen van het 16 of 17 jarig kind, is die minderjarige slechts zelf aansprakelijk.

Daarnaast beoogt dit amendement de risicoaansprakelijkheid van ouders voor hun 14 of 15 jaar oude kinderen, ten opzichte van de thans geldende wet, te verruimen. Niet het 14 of 15 jarige kind, maar wel de ouders dienen aansprakelijk te worden gehouden voor de schade die het kind heeft toegebracht. De thans nog bestaande disculpatiemogelijkheid voor 14 of 15 jarige kinderen dient derhalve te vervallen.

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift «de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar» vervangen door: aanpassing van de regels voor aansprakelijkheid voor minderjarigen.

Recourt