30 517
Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet

nr. 15
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2009

Bij brief van 2 september 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 517, nr. 13) heb ik u de tapstatistieken over 2008 doen toekomen. In tegenstelling tot het gebruik de statistieken jaarlijks toe te zenden, doe ik u thans de tapstatistieken over de eerste helft van het jaar 2009 toekomen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de statistieken gegenereerd zijn naar aanleiding van een WOB verzoek aan het KLPD. Daarnaast kan deze informatie dienen als input voor het AO tapstatistieken op 26 november aanstaande.

De Unit Landelijke Interceptie van het Korps landelijke politiediensten verzorgt de interceptie voor alle politiekorpsen, de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee en fungeert sinds medio 2007 als enig aanspreekpunt voor interceptie van telecommunicatie ten behoeve van de opsporing.

In de eerste helft van het jaar 2009 is op 13 223 telefoonnummers een bevel tot aftappen afgegeven door het Openbaar Ministerie. Hiervan betrof het in 80% een tap op een mobiele telefoon en in 20% een tap op een vaste telefoonaansluiting. In de betreffende periode liepen er dagelijks gemiddeld 2254 taps.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven