Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030490 nr. 16

30 490
Kustwacht In Nederland

nr. 16
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2010

Met deze brief zend ik u het hoofdstuk «Opsporen en redden van mensen in nood (Search and Rescue)» behorende bij de nota maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee1. Bij mijn brief aan u van 22 december 2009 zond ik u genoemde nota reeds toe (Kamerstuk 30 490, nr. 15). In het hoofdstuk is een nieuwe zorgnorm opgenomen die van kracht wordt zodra Defensie de NH-90 helikopter in gebruik neemt, voorzien begin 2013.

De nieuwe zorgnorm houdt in dat een NH-90 helikopter met een capaciteit van 16 personen beschikbaar is om binnen 90 minuten na melding binnen het gehele verantwoordelijkheidsgebied op de Noordzee ter plaatse te zijn, dit gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. Een en ander betekent dat deze helikopter op een uitruktijd staat van 20 minuten.

De financiële gevolgen van de nieuwe zorgnorm zullen in de begrotingen van de departementen van Defensie en Verkeer en Waterstaat worden verwerkt.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.