Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330486 nr. 4

30 486 Evaluatie Embryowet

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2012

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, het rapport toekomen van de evaluatie van de Embryowet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer). Dit rapport bevat de resultaten van de tweede evaluatie van de Embryowet en de eerste evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in opdracht van VWS en ZonMw en is verricht in de periode september 2011 tot en met september 2012 door een samenwerkingsverband van onderzoeksbureau Pro Facto, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht.

De Embryowet trad op 1 september 2002 in werking en is voor de tweede maal geëvalueerd. Het onderzoek naar de toepassing van deze wet laat zien dat de belangrijkste doelstelling van de wetgever – het evenwicht tussen respect voor menselijk leven en waardigheid enerzijds en het belang van de genezing van zieken en welzijn van minder vruchtbare paren – wordt gerealiseerd. Daarnaast laat het onderzoek ook enkele knelpunten zien. De wetgever wordt op bepaalde onderdelen geadviseerd nader onderzoek te doen. Op andere onderdelen doen de onderzoekers concrete voorstellen tot wetswijziging.

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is sinds 1 juni 2004 in werking. De wet stelt kinderen die zijn ontstaan uit donorgameten of -embryo’s onder meer in staat om vanaf hun zestiende levensjaar persoonsidentificerende gegevens over hun donor te ontvangen. Deze eerste evaluatie laat knelpunten zien die overwegend de uitvoeringspraktijk betreffen. De aanbevelingen die in het onderzoek zijn geformuleerd richten zich daarom vooral op het verbeteren van voorlichting, informatievoorziening, gegevensuitwisseling en toezicht.

Een nadere beschouwing van de conclusies en aanbevelingen volgend uit de evaluatie van de Embryowet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting ontvangt u van mij in de eerste helft van 2013.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers