Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630483 nr. 5

30 483
Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

nr. 5
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2006

Heden is U aangeboden het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen, kamerstuk 30 483, nrs. 1–4). Naast de zogenaamde omgevingsvergunning is de modernisering van de algemene regels (ook wel 8.40-amvb’s genoemd) een belangrijk onderdeel van de Herijking van de VROM-regelgeving. Deze wetswijziging is noodzakelijk om de modernisering van de algemene regels mogelijk te maken.

Vooruitlopend op de voorgestelde wetswijziging wordt momenteel een nieuwe amvb en ministeriële regeling opgesteld, zodat het nieuwe stelsel in 2007 in werking kan treden.

Belangrijkste kenmerken van het nieuwe stelsel:

– de samenvoeging van elf bestaande, sectorale 8.40-amvb’s die gelden voor circa 300 000 bedrijven;

– circa 20 000 bedrijven die nu nog vergunningplichtig zijn, worden onder de werkingssfeer van de nieuwe amvb gebracht waardoor voor die bedrijven de vergunningplicht vervalt. Het betreft hier bedrijven die behoren tot de metaalelektrosector en een aantal bedrijven van kleinere sectoren.

– alle milieuonderwerpen (bodembescherming, luchtemissies, afvalscheiding, externe veiligheid) worden geregeld zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het beschermingsniveau;

– regulering op activiteit in plaats van branche. Bedrijven die thans niet in hoofdzaak onder één branche zijn te scharen, vallen niet onder één van de huidige amvb’s en moeten een vergunning aanvragen. Dit kost bedrijven tijd en geld. Wanneer de nieuwe amvb van kracht wordt, vallen ze hier gewoon onder en hebben deze bedrijven geen vergunning meer nodig. De nieuwe amvb geeft dus meer eenheid en duidelijkheid voor bedrijven en handhavers. Ook wordt hierdoor een aantal thans voorkomende verschillen tussen de huidige amvb’s opgeheven. Voor alle bedrijven die dezelfde activiteit uitvoeren gelden straks dezelfde, uniforme regels.

Algemene regels hebben veel minder administratieve lasten tot gevolg dan vergunningen. De verwachting is dat de modernisering van de algemene regels een totale besparing van administratieve lasten oplevert van €216 miljoen. Berekend is dat:

– het laten vervallen van de vergunningplicht voor de genoemde 20 000 bedrijven een reductie oplevert van €161 miljoen;

– binnen de bestaande algemene regels nog eens €55 miljoen wordt bespaard door het terug-brengen van keuringsfrequenties en het laten vervallen van een aantal onderzoeksverplichtingen.

Het verschil tussen algemene regels en vergunningen is dat vergunningen een uitgebreide procedure kennen en het bevoegd gezag voorschriften kan opnemen over alle onderwerpen die zij noodzakelijk acht. Algemene regels kennen daarentegen een eenvoudige procedure. Een melding van het bedrijf aan het bevoegd gezag volstaat, en in de amvb wordt helder beschreven aan welke voorschriften het bedrijf moet voldoen. Om bedrijven hierbij te helpen wordt een ondersteunend ICT-systeem gebouwd. Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels. Handhaving vindt achteraf plaats door het bevoegd gezag.

In de huidige Wet milieubeheer is het uitgangspunt vastgelegd dat een bedrijf een milieuvergunning dient te hebben, tenzij het onder de algemene regels valt. In feite wordt met het onderhavige wetsvoorstel de systematiek omgekeerd: uitgangspunt is dat een inrichting onder de algemene regels valt, tenzij deze is uitgezonderd en aldus vergunningplichtig is. Dit sluit overigens ook beter aan bij de huidige trend, aangezien het merendeel van de inrichtingen (ongeveer 300 000) nu al onder algemene regels valt en dit aantal in de toekomst verder zal toenemen. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de bedrijven die thans nog vergunningplichtig zijn, na 2007 onder de algemene regels te brengen. Overigens zal een beperkt aantal bedrijven waar activiteiten plaatsvinden met omvangrijke en complexe milieueffecten, vergunningplichtig blijven. Dit zijn in ieder geval bedrijven die thans onder de werking van één of meer Europese richtlijnen vallen, zoals de IPPC- en de MER-richtlijn.

Momenteel is een ambtelijk voorontwerp van de nieuwe amvb gereed, op grond waarvan de komende maanden gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. Op basis hiervan zal het voorontwerp worden omgewerkt tot een ontwerpbesluit, dat naar verwachting voor de zomer zal worden voorgehangen. Het informatieblad over de nieuwe amvb is te vinden op de website van het Ministerie van VROM (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19025)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel