Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730483 nr. 13

30 483
Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN DE KROM EN SPIES

Voorgesteld 12 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de VROM-herijkingsoperatie vooral als doel heeft om de uitvoeringskosten en administratieve lasten te verminderen;

overwegende, dat het Activiteitenbesluit een belangrijk instrument is om dit doel te behalen;

verzoekt de regering om de administratieve lasten en uitvoeringskosten niet te laten stijgen, tenzij er evident sprake is van een verouderde vergunning en de uniformiteit wordt bedreigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom

Spies