Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730483 nr. 11

30 483
Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

nr. 11
MOTIE VAN DE LEDEN SPIES EN DE KROM

Voorgesteld 12 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door het omdraaien van de systematiek van de Wet milieubeheer een aanzienlijke reductie van administratieve lasten bereikt kan worden;

overwegende, dat deze reductie in belangrijke mate wordt verkregen door een uniformering van eisen die aan inrichtingen worden gesteld waardoor deze inrichtingen niet langer vergunningplichtig zijn;

overwegende, dat maatwerkvoorschriften op gespannen voet kunnen staan met deze systeemwijziging en daarom slechts bij uitzondering toegepast moeten worden;

verzoekt de regering bij de verdere vormgeving van de wetgeving, de invoering en de toepassing daarvan steeds te benadrukken dat van maatwerkvoorschriften terughoudend gebruikgemaakt moet worden en dat, als toch maatwerkvoorschriften worden opgesteld, dit goed gemotiveerd moet worden en het besluit toetsbaar is door de rechter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

De Krom