Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730483 nr. 10

30 483
Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

nr. 10
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 12 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat straks voor inrichtingen type A geen meldingsplicht meer nodig is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater;

overwegende, dat melding bijdraagt aan het bewustzijn van de verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu;

overwegende, dat bij gemeenten en hulpdiensten de administratie en het overzicht zal verdwijnen van inrichtingen in het verzorgingsgebied en dat de kennis van het bestaan van deze inrichtingen kan bijdragen aan voorbereiding op adequate hulp bij bijvoorbeeld eventuele calamiteiten;

overwegende, dat de melding binnen de huidige stand der techniek beperkt kan blijven tot een minimaal aantal handelingen op de computer;

verzoekt de regering in de activiteiten-AMvB (ontwerpbesluit houdende algemene regels voor inrichtingen, Staatscourant nr. 124, donderdag 29 juni 2006 pagina 27 ev) de meldingsplicht voor inrichtingen type A op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen