30 476
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 21 maart 2006

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in punt 2 «artikel 111» vervangen door: 111.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in punt 2 «en 144» vervangen door: 144.

III

In artikel I, onderdeel D, punt 2, wordt in het derde lid, onderdeel d, «als mede» vervangen door: alsmede.

IV

In artikel I, onderdeel X, wordt «aanduiding «1» voor» vervangen door: aanduiding «1.» voor.

V

In artikel I, onderdeel Ab, punt 2 wordt in het zesde lid «verkrijgen behoeft» vervangen door: verkrijgen, behoeft.

VI

In artikel III wordt «(Stb. 2004, 687)» vervangen door: (Stb. 687).

Naar boven