Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630463 nr. 6

30 463
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 maart 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 augustus 2005 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) 30 207, tot wet is verheven en in werking treedt voordat of op hetzelfde tijdstip als deze wet in werking treedt, wordt de zinsnede «als specialist is erkend» in artikel I, onderdeel B, onderdeel 3, met betrekking tot artikel 8, derde lid, vervangen door: als specialist is ingeschreven in een erkend specialistenregister.

ARTIKEL IB

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 augustus 2005 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) 30 207, tot wet is verheven en in werking treedt nadat deze wet in werking is getreden, wordt op het tijdstip waarop de eerstgenoemde wet in werking treedt in het derde lid van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg «als specialist is erkend» vervangen door: als specialist is ingeschreven in een erkend specialistenregister.

Toelichting

In verband met de samenloop van dit wetsontwerp met het bij koninklijke boodschap van 29 augustus 2005 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) 30 207 – waarin de terminologie «erkenning als specialist» wordt vervangen door «inschrijving als specialist» in het specialistenregister – is het noodzakelijk een voorziening te treffen voor het geval dat het wetsvoorstel inzake de specialistenregisters eerder in werking treedt dan dit wetsvoorstel of tegelijkertijd daarmee. Daarnaast is het nodig een voorziening te treffen voor het geval dit wetsvoorstel eerder in werking treedt dan het wetsvoorstel inzake de specialistenregisters. Daartoe zijn de artikelen IA en IB opgenomen.

Het betreft hier enkel een technische aanpassing.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst