30 436
Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation

nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 juli 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel Wa, komt te luiden:

Wa

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met vijfde lid worden vernummerd tot tweede tot en met vierde lid.

Toelichting

Deze nota van wijziging behelst een aanpassing van artikel 44 van de Wet op de rechtsbijstand. Deze aanpassing strekt ertoe dat voortaan ook bij reguliere straftoevoegingen, net als bij civiele en bestuursrechtelijke toevoegingen, ten aanzien van degenen in de laagste inkomenscategorie de laagste eigen bijdrage wordt geheven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aankondiging door mijn ambtsvoorganger van deze maatregel in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie voor het jaar 2005 (Kamerstukken II 2004/05 29 800 VI, nr. 2, p. 48). Benadrukt wordt dat deze aanpassing niet de ambtshalve toevoegingen in strafzaken betreft.

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Naar boven