30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 24
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 2 september 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

D1

Er wordt na artikel 15aa een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15ab

Een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, voor een inrichting, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt ten behoeve van het opwekken van elektriciteit, wordt slechts verleend aan:

a. een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een of meer lichamen als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek direct of indirect het gehele geplaatste aandelenkapitaal houden, of

b. een andere rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap ten aanzien waarvan een of meer lichamen als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zeggenschap als bedoeld in artikel 26 van de Mededingingswet uitoefenen.

II

Artikel I, onderdeel V, tweede punt, komt als volgt te luiden:

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «Onze Ministers die de vergunning hebben verleend» wordt vervangen door: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

b. Er wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Op het geven van toestemming voor de overdracht van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, voor een inrichting, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt ten behoeve van het opwekken van elektriciteit, is artikel 15ab van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

De Tweede Kamer heeft door het aannemen van de motie-Van Gent (Kamerstukken II 2008/09, 28 982, nr. 78) uitgesproken dat de volledige (juridische en economische) eigendom van de kerncentrale Borssele in publieke handen dient te blijven. Gezien deze uitspraak is op grond van het gelijkheidsbeginsel niet goed denkbaar dat dit criterium niet voor eventuele nieuwe kerncentrales bestemd voor energie-opwekking zou gelden. Het amendement regelt daarom dat het vereiste dat de eigendom direct of indirect in publieke handen moet zijn, van toepassing is op alle kernenergiecentrales op Nederlands grondgebied.

Het voorgestelde artikel 15ab heeft betrekking op inrichtingen waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt met het oog op energie-opwekking. Hierdoor vallen inrichtingen waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, zoals de in 1997 buiten gebruik gestelde kerncentrale in Dodewaard, buiten de reikwijdte van dit amendement.

Jansen

Naar boven