Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730429 nr. 10

30 429
Wijziging van de Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag)

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2007

Bijgaand bied ik u ter kennisname aan het eindrapport Evaluatie Kernenergiewet1.

In de Toekomstagenda Milieu (Kamerstukken 2005/06, 30 535, nrs. 1–2, blz. 37) heeft mijn voorganger u reeds geïnformeerd over het laten houden van deze evaluatie. Daarbij is opgemerkt dat eerst na afronding van het wetsvoorstel Wijziging Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag) (Kamerstukken II 2005/06, 30 429) de opportuniteit van een totale herziening van de Kernenergiewet zal worden bezien. De evaluatie is bedoeld als een voorbereiding daarop.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.