Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630427 nr. 2

30 427
Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en topambtenaren (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren)

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een college in te stellen dat de regering adviseert over de beloning en de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en topambtenaren van de sector Rijk;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1. Er is een adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren.

2. Het college bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf andere leden.

Artikel 2

Het college heeft tot taak de regering te adviseren over het beloningsniveau, de onderlinge beloningsverhoudingen en overige rechtspositieaangelegenheden van politieke ambtsdragers, de leden van de Hoge Colleges van Staat en de topambtenaren die het ambt vervullen van lid van de topmanagementgroep.

Artikel 3

1. De leden van het adviescollege hebben zitting zonder last.

2. De leden van het adviescollege vervullen geen functies waarvan de uitoefening onverenigbaar is met de onafhankelijke taakvervulling van het adviescollege.

3. Voor een lid van het adviescollege geldt in ieder geval dat deze:

a. geen functie als politiek ambtsdrager bekleedt;

b. geen ambtenaar is bij een ministerie.

4. Alvorens hun lidmaatschap te aanvaarden leggen de te benoemen leden een verklaring af dat zij tot het verkrijgen van hun benoeming rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of onder welk voorwendsel ook, aan iemand iets hebben gegeven of beloofd, alsmede dat zij om iets in hun ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk van iemand enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

5. De verklaring gaat vergezeld van een opgave van de functies die de te benoemen leden vervullen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze wet wordt aangehaald als: Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,