30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2012

N.a.v. uw verzoek van 11 oktober 2012 zend ik u een afschrift van de brief Women on company boards van het Verenigd Koninkrijk van 14 september jongstleden die ik mede ondertekend heb (zie bijlage).*)

Tevens zend ik u een afschrift van de brief die ik op 18 oktober jongstleden naar eurocommissaris Reding gestuurd heb over hetzelfde onderwerp en de courtesy translation hiervan (zie bijlagen). Met deze brief heb ik mijn standpunt nogmaals onderstreept en heb ik een nadere toelichting gegeven.*)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven