Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630413 nr. 7

30 413
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID BIBI DE VRIES

Ontvangen 30 maart 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder aanduiding van de tekst als eerste lid, wordt daaraan toegevoegd: en verstrekt de inlichtingen die de pensioenuitvoerder nodig heeft om de verplichtingen te kunnen nakomen die ingevolge deze wet op hem rusten.

Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

2. De verzekeraar is jegens de deelnemers of gewezen deelnemers niet aansprakelijk indien de werkgever zijn verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen uit hoofde van het eerste lid niet nakomt, mits de verzekeraar zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om de werkgever aan deze verplichtingen te laten voldoen.

Toelichting

Een verzekeraar dient zich voldoende in te spannen teneinde de informatie te verkrijgen die hij nodig heeft om de pensioenovereenkomst te kunnen uitvoeren. Deze verplichting gaat echter niet zo ver dat een verzekeraar gehouden is om dekking te verlenen in situaties waarin de werkgever onvoldoende inlichtingen heeft verstrekt, bijvoorbeeld door daarvoor in aanmerking komende werknemers niet aan te melden bij de verzekeraar, of doordat meer of andere aanspraken zijn verleend dan bij de verzekeraar bekend is. De uitsluiting van aansprakelijkheid in deze situaties gaat uitdrukkelijk niet zo ver dat zij ook de gevallen omvat waarin sprake is van betalingsachterstand voor bij de verzekeraar bekende deelnemers en dekkingen, zoals bedoeld in artikel 28. Dit amendement heeft dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling de verplichtingen van een verzekeraar als beschreven in artikel 28 te verminderen. De verzekeraar blijft aansprakelijk voor de gevolgen van niet tijdige melding van betalingsachterstand terzake van bij hem bekende deelnemers en dekkingen. Dit amendement heeft slechts de bedoeling om een verzekeraar niet aansprakelijk te doen zijn voor situaties die hij niet kent of redelijkerwijs had kunnen kennen, waarin hij buiten zijn schuld wordt geconfronteerd met bij hem onbekende deelnemers of dekkingen. De positie van een verzekeraar in dezen is dusdanig anders dan die van een pensioenfonds dat er geen reden is om op dit punt het wettelijke regime gelijk te trekken (zie paragraaf 4.61 van de memorie van toelichting). Een verzekeraar is immers voor zijn bestandsgegevens geheel afhankelijk van de gegevens die hij van de werkgevers krijgt en hij kan niet, zoals een pensioenfonds dat wel kan, aanspraken verlagen indien er sprake is van onvoldoende financiering en/of dekking.

Bibi de Vries