Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030413 nr. 139

30 413
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

nr. 139
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2010

Hierbij bied ik u aan het rapport «Een sterke tweede pijler» van de Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen (commissie Goudswaard).1 Zoals ik vorige week heb aangegeven bij de aanbieding van het rapport van de commissie Frijns (onderzoek naar beleggingsbeleid en risicobeheer) (kamerstuk 30 413, nr. 138) kunt u de kabinetsreactie in het eerste kwartaal verwachten.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.