Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630404 nr. 2

30 404
Wijziging van diverse wetten in verband met enkele aanpassingen met betrekking tot persoonsgebonden nummers in het onderwijs

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot het persoonsgebonden nummer; dat daartoe diverse onderwijswetten dienen te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien de desbetreffende bepalingen van artikel I van de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) in werking zijn getreden, wordt de Wet op het primair onderwijs gewijzigd als volgt:

A

Artikel 40b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt na «de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats» ingevoegd: en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.

2. In het vijfde lid wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en vierde lid.

B

In artikel 178a worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. geslacht, geboortedatum en postcode van de woonplaats;.

b. Aan het slot van onderdeel h vervalt «en», de punt aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door een punt-komma en toegevoegd wordt:

j. indien van toepassing de onderwijssoort dan wel het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, van de Wet op de expertisecentra, de begindatum van de periode waarvoor de leerling toelaatbaar is verklaard door een commissie voor de indicatiestelling als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra en het registratienummer van het regionaal expertisecentrum dat de indicatiestelling heeft verricht en van de school bedoeld in de Wet op de expertisecentra die de leerling begeleidt;

k. indien van toepassing de aanduiding visueel gehandicapte leerling en de instelling die deze leerling begeleidt; en

l. bekostigingsindicatie.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin «tweede lid» vervangen door: tweede en zevende lid, en kan worden bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het tweede en zevende lid, niet langer behoeven te worden verstrekt.

3. Het zevende lid wordt vernummerd tot negende lid en ingevoegd worden twee leden, luidend:

7. Indien de gegevens over de nationaliteit van de leerling niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden deze gegevens door het bevoegd gezag verstrekt aan de Informatie Beheer Groep.

8. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een leerling in het kader van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

C

In artikel 178b, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 178a, tweede lid,» vervangen door: bedoeld in artikel 178a, tweede en zevende lid, .

D

Aan artikel 178d wordt een lid toegevoegd, luidend:

4. Onze minister kan ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds het persoonsgebonden nummer van een leerling gebruiken in het verkeer met een school.

ARTIKEL II

Indien de desbetreffende bepalingen van artikel II van de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) in werking zijn getreden wordt de Wet op de expertisecentra gewijzigd als volgt:

A

Artikel 42a, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt na «de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats» ingevoegd: en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.

2. In het vijfde lid, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en vierde lid.

B

In artikel 164a worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. geslacht, geboortedatum en postcode van de woonplaats;.

b. Aan het slot van onderdeel f vervalt «en», de punt aan het slot van onderdeel g wordt vervangen door een punt-komma en toegevoegd wordt:

h. bekostigingsindicatie; en

i. de onderwijssoort dan wel het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder d, de begindatum van de periode waarvoor de leerling toelaatbaar is verklaard door een commissie voor de indicatiestelling als bedoeld in artikel 28c, het registratienummer van het regionaal expertisecentrum dat de indicatiestelling heeft verricht en, indien het een leerling betreft, bedoeld in artikel 8a, derde lid, onderdeel b, het registratienummer van de school, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs, waar de leerling is ingeschreven na afloop van de periode gedurende welke de leerling door een commissie voor de indicatiestelling toelaatbaar is verklaard tot een bepaalde onderwijssoort; en

j. indien een leerling is toegelaten met toepassing van artikel 40, derde lid, tweede volzin, de indicatie voor het soort verblijf.

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met negende lid tot derde tot en met achtste lid.

3. In het derde lid (nieuw) wordt in de eerste volzin «derde lid» vervangen door: achtste lid, en kan worden bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het tweede en achtste lid, niet langer behoeven te worden verstrekt.

4. Het achtste lid (nieuw) wordt vernummerd tot tiende lid en ingevoegd worden twee leden, luidend:

8. Indien de gegevens over de nationaliteit van de leerling niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden deze gegevens door het bevoegd gezag verstrekt aan de Informatie Beheer Groep.

9. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een leerling in het kader van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

C

In artikel 164b, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 164a, tweede en derde lid,» vervangen door: bedoeld in artikel 164a, tweede en achtste lid,.

D

Aan artikel 164d wordt een lid toegevoegd, luidend:

4. Onze minister kan ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds het persoonsgebonden nummer van een leerling gebruiken in het verkeer met een school.

E

Aan artikel 164e wordt een onderdeel d toegevoegd, luidend:

d. verwerking van de gegevens, bedoeld in artikel 9e, derde en vierde lid, van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank bij de registraties, bedoeld in de onderdelen a en b, en het systeem van doorverwijzing, bedoeld in onderdeel c.

ARTIKEL III

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 27b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt na «de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats» ingevoegd: en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.

2. In het vijfde lid wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en vierde lid.

B

In artikel 103b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. geslacht, geboortedatum en postcode van de woonplaats;.

b. Aan het slot van onderdeel h vervalt «en», de punt aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door een punt-komma en toegevoegd wordt:

j. indien van toepassing de onderwijssoort dan wel het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, van de Wet op de expertisecentra, de begindatum van de periode waarvoor de leerling toelaatbaar is verklaard door een commissie voor de indicatiestelling als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra en het registratienummer van het regionaal expertisecentrum dat de indicatiestelling heeft verricht en van de school bedoeld in de Wet op de expertisecentra die de leerling begeleidt;

k. indien van toepassing de aanduiding visueel gehandicapte leerling en de instelling die deze leerling begeleidt; en

l. bekostigingsindicatie.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin «tweede lid» vervangen door: tweede en achtste lid, en kan worden bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het tweede en achtste lid, niet langer behoeven te worden verstrekt.

3. Het achtste lid wordt vernummerd tot tiende lid en ingevoegd worden twee leden, luidend:

8. Indien de gegevens over de nationaliteit van de leerling niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden deze gegevens door het bevoegd gezag verstrekt aan de Informatie Beheer Groep.

9. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een leerling van het voortgezet onderwijs in het kader van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

C

In artikel 103c, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 103b, tweede lid,» vervangen door: bedoeld in artikel 103b, tweede en achtste lid, .

D

Aan artikel 103e wordt een lid toegevoegd, luidend:

4. Onze minister kan ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds het persoonsgebonden nummer van een leerling gebruiken in het verkeer met een school.

E

Aan artikel 103f wordt een onderdeel d toegevoegd, luidend:

d. verwerking van de gegevens, bedoeld in artikel 9e, derde en vierde lid, van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank bij de registraties, bedoeld in de onderdelen a en b, en het systeem van doorverwijzing bedoeld in onderdeel c.

ARTIKEL IV

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2.3.6a worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. geslacht, geboortedatum en postcode van de woonplaats;

b. In onderdeel d vervalt: en de laatste.

c. Onderdeel e vervalt en de onderdelen f tot en met j worden verletterd tot e tot en met i.

d. Onderdeel g (nieuw) wordt vervangen door:

g. de behaalde certificaten, de vakken waarin examen is afgelegd, de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen, de eindcijfers en de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen.

e. In onderdeel h (nieuw) wordt «het uitstroomniveau» vervangen door: het startniveau voor zover het Nederlands als tweede taal (NT2) betreft en het uitstroomniveau.

f. In onderdeel i (nieuw) vervalt: en locatie.

g. De punt aan het slot van onderdeel i (nieuw) wordt vervangen door een punt-komma en toegevoegd wordt:

j. indien van toepassing het volgen van de opleiding in voltijd of deeltijd;

k. indien van toepassing het zijn van examendeelnemer; en

l. het aantal uren per week dat onderwijs wordt gevolgd aan de instelling.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin «tweede lid» vervangen door: tweede en zesde lid, en kan worden bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het tweede en zesde lid, niet langer behoeven te worden verstrekt.

3. Het zesde en zevende lid worden vernummerd tot achtste en negende lid en ingevoegd wordt:

6. Indien de gegevens over de nationaliteit van de deelnemer niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden deze gegevens door het bevoegd gezag verstrekt aan de Informatie Beheer Groep.

7. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een deelnemer aan een opleiding in het kader van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

B

In artikel 2.3.6b, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid,» vervangen door: bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede en zesde lid, .

C

Aan artikel 2.3.6c wordt een lid toegevoegd, luidend:

4. Onze minister kan ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds het persoonsgebonden nummer van een deelnemer gebruiken in het verkeer met een instelling.

D

Aan artikel 2.3.6d wordt een lid toegevoegd, luidend:

d. verwerking van de gegevens, bedoeld in artikel 9e, derde en vierde lid, van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank bij de registraties, bedoeld in de onderdelen a en b, en het systeem van doorverwijzing, bedoeld in onderdeel c.

E

In artikel 2.5.5a worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. geslacht, geboortedatum en postcode van de woonplaats;

b. In onderdeel f vervalt: en de laatste.

c. Onderdeel g vervalt en de onderdelen h tot en met k worden verletterd tot g tot en met j.

d. In onderdeel j (nieuw) vervalt: en locatie.

e. De punt aan het slot van onderdeel j (nieuw) wordt vervangen door een punt-komma en toegevoegd wordt:

k. het al dan niet zijn van risicodeelnemer;

l. het volgen van de opleiding in voltijd of deeltijd;

m. indien van toepassing het zijn van examendeelnemer; en

n. het al dan niet voor bekostiging in aanmerking komen van de deelnemer of het diploma.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin «tweede lid» vervangen door: tweede en zevende lid, en kan worden bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het tweede, vierde en zevende lid, niet langer behoeven te worden verstrekt.

3. Het zevende en achtste lid worden vernummerd tot negende en tiende lid en ingevoegd wordt:

7. Indien de gegevens over de nationaliteit van de deelnemer niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden deze gegevens door het bevoegd gezag verstrekt aan de Informatie Beheer Groep.

8. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een deelnemer aan een beroepsopleiding in het kader van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

F

In artikel 2.5.5b, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 2.5.5a, tweede lid,» vervangen door: bedoeld in artikel 2.5.5a, tweede en zevende lid, .

G

Aan artikel 2.5.5d wordt een lid toegevoegd, luidend:

4. Onze minister kan ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds het persoonsgebonden nummer van een deelnemer gebruiken in het verkeer met een instelling.

H

Aan artikel 2.5.5e wordt een onderdeel d toegevoegd, luidend:

d. verwerking van de gegevens, bedoeld in artikel 9e, derde en vierde lid, van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank bij de registraties, bedoeld in de onderdelen a en b, en het systeem van doorverwijzing bedoeld in onderdeel c.

I

Artikel 8.1.1a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt na «de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats» ingevoegd: en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.

2. In het vijfde lid wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en vierde lid.

ARTIKEL V

Indien de desbetreffende bepalingen van artikel V van de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) in werking zijn getreden wordt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gewijzigd als volgt:

A

In artikel 7.33 wordt «De inschrijving geschiedt» vervangen door: Onverminderd artikel 7.39, geschiedt de inschrijving.

B

In artikel 7.37, derde lid, wordt na «nadat de betrokkene zich te voren» ingevoegd: met inachtneming van artikel 7.38 en.

C

Na artikel 7.37 wordt onder vernummering van artikel 7.38 tot artikel 7.39 een nieuw artikel 7.38 ingevoegd, luidende:

Artikel 7.38. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij aanmelding

1. Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 7.37, vierde lid, legt de student mede zijn persoonsgebonden nummer over. Indien de student aannemelijk maakt dat hij geen persoonsgebonden nummer kan overleggen, vindt de aanmelding plaats met inachtneming van het derde lid.

2. Het persoonsgebonden nummer wordt overgelegd door middel van een van overheidswege verstrekt document, waarop tevens de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum en het geslacht van de student zijn vermeld.

3. Indien de student aannemelijk maakt dat hij geen persoonsgebonden nummer kan overleggen, verstrekt de Informatie Beheer Groep binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding aan hem zijn onderwijsnummer. Het onderwijsnummer is een door de Informatie Beheer Groep uitgegeven en aan de student toegekend persoonsgebonden nummer.

4. De Informatie Beheer Groep verstrekt binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding aan het bestuur van de instelling van eerste voorkeur van de student, het persoonsgebonden nummer van de student en de gegevens, bedoeld in artikel 7.52, tweede lid, voorzover die door de student zijn verstrekt.

D

Artikel 7.39 (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het opschrift wordt toegevoegd: bij inschrijving.

2. In het eerste lid wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Artikel 7.38, tweede lid, is van toepassing.

3. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot tweede tot en met vijfde lid.

4. Aan het tweede lid (nieuw) wordt toegevoegd:, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats.

5. In het derde lid (nieuw) vervalt de laatste volzin.

E

In artikel 7.52 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In de aanhef wordt na «tezamen met» ingevoegd: niet meer dan.

b. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. geslacht, geboortedatum en postcode van de woonplaats.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin na «tweede lid» ingevoegd: , en kan worden bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het tweede en derde lid, niet langer behoeven te worden verstrekt.

3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot het zevende lid en ingevoegd wordt:

5. Indien de gegevens over de nationaliteit van de student niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden deze gegevens door het bevoegd gezag verstrekt aan de Informatie Beheer Groep.

6. Het instellingsbestuur van een universiteit of hogeschool gebruikt het persoonsgebonden nummer van een student of extraneus in het verkeer met een andere instelling of een instelling voor ander onderwijs ten behoeve van de in- en uitschrijving van die student of extraneus.

F

In artikel 7.52a, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 7.52, tweede lid,» vervangen door: bedoeld in artikel 7.52, tweede en vijfde lid, .

G

Na artikel 18.58 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidend:

TITEL 9. OVERGANGSRECHT WET VAN 6 DECEMBER 2001 (STB. 681)

H

Artikel 18.59. Overgangsrecht CRIHO

De Informatie Beheer Groep neemt de gegevens die zijn opgenomen in het Centraal register inschrijving hoger onderwijs op in het basisregister onderwijs, voor zover het gegevens betreft als bedoeld in artikel 7.52, zoals luidend na de inwerkingtreding van V, onderdeel D, van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681). De Informatie Beheer Groep vervangt daarbij de nummers die in het Centraal register aan de studenten zijn toegekend door een persoonsgebonden nummer zoals bedoel in artikel 1.1, onderdeel v, zoals luidend na de inwerkingtreding van artikel V, onderdeel A, van de in de vorige volzin genoemde wet.

I

De inhoudsopgave wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanduiding van artikel 7.38 komt te luiden:

Artikel 7.38. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij aanmelding.

2. Na de aanduiding van artikel 7.38 wordt ingevoegd:

Artikel 7.39. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij inschrijving.

3. Na de aanduiding van artikel 17e.3 wordt ingevoegd:

Hoofdstuk 17f. Overgangsrecht Wet van 6 december 2001 (Stb. 681) Artikel 17f. 1. Overgangsrecht CRIHO.

ARTIKEL VI

De Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 9a, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eind van onderdeel c vervalt: en.

2. Aan het eind van onderdeel d wordt de punt vervangen door: ; en.

3. Na onderdeel d worden twee onderdelen toegevoegd, luidend:

e. de instellingen, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om te beoordelen of personen die als deelnemer zijn of wensen te worden ingeschreven voor een opleiding voldoen aan de eisen die daarvoor zijn gesteld bij of krachtens artikel 8.2.1 of 8.2.2 van die wet.

f. de instellingen, bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gegevens te verstrekken die nodig zijn om te beoordelen of personen die als student of extraneus zijn of wensen te worden ingeschreven voor een opleiding voldoen aan de eisen die daarvoor zijn gesteld bij of krachtens artikel 7.24, eerste en tweede lid, 7.25, eerste tot en met derde lid, 7.28, eerste lid, 7.30, eerste lid, of 7.30a, eerste lid, van die wet.

B

In artikel 9b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid, onderdeel a wordt «artikel 178a, tweede lid,» vervangen door: artikel 178a, tweede en zevende lid.

2. In het eerste lid, onderdeel b wordt «artikel 164a, tweede en derde lid,» vervangen door: artikel 164a, tweede en achtste lid.

3. In het eerste lid, onderdeel c wordt «artikel 103b, tweede lid,» vervangen door: artikel 103b, tweede en achtste lid.

4. In het eerste lid, onderdeel d wordt «artikel 2.3.6a, derde lid,» vervangen door: artikel 2.3.6a, derde en zesde lid.

5. In het eerste lid, onderdeel e wordt «artikel 2.5.5a, tweede lid,» vervangen door: artikel 2.5.5a, tweede en zevende lid.

6. In het eerste lid, onderdeel f wordt «artikel 7.52, tweede lid,» vervangen door: artikel 7.52, tweede en vijfde lid.

7. In het eerste lid, onderdeel g1°, wordt «geboorteland moeder en geboorteland vader» vervangen door: geboorteland en geslacht ouder 1 en ouder 2.

8. In het eerste lid, onderdeel g, vervalt «3°. de gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling» en wordt «4°.» vervangen door: 3°.

9. In het eerste lid wordt de punt aan het slot van onderdeel g vervangen door een punt-komma en wordt toegevoegd:

h. de gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling zoals die over de personen, bedoeld in de onderdelen e en f, zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie.

10. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid en ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidend:

2. Indien de in het eerste lid, onderdeel g, bedoelde gegevens van een leerling, deelnemer, student of extraneus aan een school of instelling als bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met f, niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden in het basisregister alleen opgenomen de gegevens die het bevoegd gezag verstrekt op basis van

a. artikel 178a, tweede en zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs,

b. artikel 164a, tweede en achtste lid, van de Wet op de expertisecentra,

c. artikel 103b, tweede en achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,

d. artikel 2.3.6a, derde en zesde lid, of 2.5.5a, tweede of zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, of

e. artikel 7.52, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

11. In het derde lid (nieuw) wordt na de tweede volzin ingevoegd: In afwijking van de eerste volzin geldt voor de geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, instelling voor hoger onderwijs waar een opleiding is gevolgd, naam van die opleiding, datum diploma en het aantal jaren genoten hoger onderwijs van studenten die niet langer zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in het eerste lid, onder f, een bewaartermijn van vijftig jaren.

C

Aan artikel 9d, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidend: Uit het basisregister kunnen aan de in artikel 9a, eerste lid onderdelen e en f, bedoelde instellingen tevens de in dat onderdeel bedoelde gegevens worden verstrekt.

D

Artikel 9e wordt gewijzigd als volgt:

1. Na het tweede lid worden onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot zesde tot en met tiende lid drie leden ingevoegd, luidend:

3. Uit het basisregister kunnen maandelijks aan burgemeester en wethouders de naam, het adres, het sociaal-fiscaalnummer, de behaalde diploma’s, het laatst genoten onderwijs, de laatst bezochte school of instelling en de data van in- en uitschrijving bij die school of instelling worden verstrekt van degenen van wie in de voorafgaande maand een in- of uitschrijving is verwerkt in het basisregister en die

a. woonachtig zijn in de desbetreffende gemeente of in een gemeente die behoort tot de regio waarvan de desbetreffende gemeente contactgemeente is als bedoeld in artikel 162b, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, 118h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en 8.3.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

b. ouder dan vier jaar en jonger dan 23 jaar zijn,

c. beschikken over een sociaal-fiscaalnummer en

d. nog niet in het bezit zijn van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

4. De Informatie Beheer Groep kan desgevraagd aan burgemeester en wethouders meedelen of een persoon die voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het derde lid, onderdelen a en b, ook voldoet aan de voorwaarde, genoemd in het derde lid, onderdeel d. Daarbij kan de Informatie Beheer Groep desgevraagd tevens de gegevens, bedoeld in de aanhef van het derde lid, verstrekken.

5. Uit het basisregister worden persoonsgegevens verstrekt aan door de minister aangewezen instellingen ten behoeve van onderzoeksactiviteiten naar de kwaliteit en de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs, de educatie en het hoger onderwijs.

2. In het achtste en negende lid wordt «vierde lid» telkens vervangen door: zevende lid.

ARTIKEL VII

Na artikel 5a van de Les- en cursusgeldwet wordt een artikel toegevoegd, luidend:

Artikel 5b. Verstrekken van gegevens aan minister

De Informatie Beheer Groep kan aan onze minister ten behoeve van de bekostiging van instellingen gegevens verstrekken over het in artikel 5, eerste lid, bedoelde bewijs voor zover het personen betreft die zijn opgenomen in het basisregister onderwijs.

ARTIKEL VIII

De wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel V, onderdeel A, wordt «onderdeel q» vervangen door «onderdeel u», wordt «r.» vervangen door «v.» en wordt «artikel 7.38, vierde lid» vervangen door: artikel 7.38, derde lid.

B

Artikel XI vervalt.

ARTIKEL IX

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst, met uitzondering van de artikelen III, IV en VI, die in werking treden met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,