Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630404 nr. 10

30 404
Wijziging van diverse wetten in verband met enkele aanpassingen met betrekking tot persoonsgebonden nummers in het onderwijs

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 april 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel IV, onderdeel A, punt 1, onder e, wordt vervangen door:

e. In onderdeel h (nieuw) wordt «; en» vervangen door: alsmede, voor zover het Nederlands als tweede taal (NT2) betreft, het startniveau;.

B

In artikel IV, onderdeel E, punt 2, vervalt: , vierde.

C

In artikel V, onderdeel B, wordt «artikel 7.37, derde lid» vervangen door: artikel 7.37, vierde lid.

D

Artikel V, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In punt 2 wordt na «eerste lid» ingevoegd: wordt «derde lid» vervangen door «tweede lid» en.

2. Punt 4 komt te luiden:

4. In het tweede lid (nieuw) wordt «derde lid» vervangen door «tweede lid» en wordt aan het eind toegevoegd: , bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats.

E

Aan artikel V, onderdeel E, punt 1 worden twee onderdelen toegevoegd, luidend:

c. In onderdeel k wordt «de artikelen 7.9a en 7.9b» vervangen door: artikel 7.9a.

d. In onderdeel m wordt «het afsluitend examen en, indien van toepassing, het kandidaatsexamen» vervangen door «het afsluitend examen van een bacheloropleiding en, indien van toepassing, het afsluitend examen van een masteropleiding.

F

In artikel V, onderdeel G, worden de aanhef en de opschriften vervangen door:

In hoofdstuk 18 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidend: TITEL 9. WET VAN 6 DECEMBER 2001 (STB. 681) Artikel 18.62. Overgangsrecht CRIHO

G

Artikel V, onderdeel H, vervalt.

H

In artikel VIII worden na onderdeel C drie onderdelen ingevoegd, luidend:

C1

In artikel V vervalt onderdeel B.

C2

In artikel V, onderdeel D, wordt het opschrift «3. Het gebruik van het persoonsgebonden nummer» vervangen door:Paragraaf 3. Het gebruik van het persoonsgebonden nummer.

C3

In artikel V vervallen de onderdelen E en F.

Toelichting

Deze nota van wijziging is mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld en bevat uitsluitend technische verbeteringen. Onderdeel A is redactioneel van aard. De onderdelen B, C en D verbeteren enige verwijzingen naar artikelleden. De onderdelen E tot en met G en onderdeel H, punten C1 en C3, zijn nodig als gevolg van wijzigingen die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn aangebracht nadat de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681; WON) in het Staatsblad is geplaatst. Onderdeel H, punt C2, bevat een kleine technische aanpassing van de WON.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven