Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730380 nr. 14

30 380
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID TIMMER

Voorgesteld 3 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van groot belang is dat de invoering van het burgerservicenummer in de zorg zorgvuldig geschiedt;

overwegende, dat de identificatieplicht extra kosten en een toename van administratieve lasten voor de huisarts met zich meebrengt;

overwegende, dat dit geld niet de patiënt of de zorg ten goede komt, maar volledig wordt uitgegeven aan administratieve lasten;

constaterende, dat deze beroepsgroep niet tegen invoering van het BSN is, maar er wel voor pleit, huisartsen vrij te stellen van de identificatieplicht en te volstaan met een vergewisplicht;

verzoekt de regering huisartsen vrij te stellen van de identificatieplicht en deze om te zetten in een vergewisplicht en verzoekt de regering tevens er zorg voor te dragen dat deze vergewisplicht geen rol speelt in de vergoeding van de declaraties die de huisarts indient,

en gaat over tot de orde van de dag.

Timmer