Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730380 nr. 12

30 380
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

nr. 121
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2006

Tijdens het plenaire debat over het gebruik van BSN in de zorg heb ik toegezegd om u het onderzoek van Cap Gemini over baten van het BSN in het declaratieverkeer en het concept van de algemene maatregel van bestuur bij het wetsvoorstel toe te sturen. Hierbij ontvangt u dit rapport en het concept van de algemene maatregel van bestuur2.

Dit concept van de algemene maatregel van bestuur is op 11 juli 2006 naar CBP en Actal gestuurd voor advies. Beide colleges hebben aangegeven zeer binnenkort hun advies uit te brengen over de inhoud ervan. Ik merk op dat artikel 29 in dit concept inmiddels niet meer van toepassing is, aangezien de Tweede Nota van Wijziging op het wetsvoorstel BSN dit artikel overbodig maakt. Dit artikel zal dus niet meer terugkomen in de definitieve versie.

Verder heb ik toegezegd om schriftelijk terug te komen op de mogelijkheid om een meldpunt voor fouten met BSNs in te richten. Daarover kan ik melden dat er voor gebruik van BSN in de zorgsector een landelijk foutenmeldpunt wordt ingericht bij de SBV-Z. Bij de centrale servicedesk van de SBV-Z kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars terecht met foutvermoedens ten aanzien van het BSN. Het foutenmeldpunt in de zorg zal in directe verbinding staan met de algemene beheervoorziening BSN (de BVBSN). De SBV-Z draagt zorg voor de aanmelding van het foutvermoeden, geeft inzicht in de voortgang van de afhandeling en koppelt het resultaat breed terug aan het zorgveld. De komende maanden zullen de organisatorische en technische onderdelen hiervan verder worden uitgewerkt in samenspraak met de BVBSN.

Bij de SBV-Z is ook een klachtenmeldpunt ingericht, waar zorgaanbieders terecht kunnen met klachten over de landelijke BSN-dienstverlening door de SBV-Z.

Op de kansenzones zal ik terugkomen in een separate brief. Op de overige toezeggingen kom ik, zoals gezegd, later terug in de voortgangsrapportage ICT in de zorg.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Abusievelijk gepubliceerd onder kamerstuk 30 312, nr. 17 dat hiermee komt te vervallen.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.