Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730380 nr. 10

30 380
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 20 september 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor het eerste lid van artikel 11 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

01. De zorgaanbieder kan van de bij of krachtens de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 17 gestelde verplichtingen afwijken bij het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan cliënten van wie het vaststellen van de identiteit of het burgerservicenummer onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een zorgaanbieder kan afwijken van de bij of krachtens de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10 en 17 gestelde verplichtingen bij het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan cliënten van wie het vaststellen van de identiteit of het burgerservicenummer onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Kant