30 373 Vervoer gevaarlijke stoffen

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2013

Op 23 januari 2013 ontving ik vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes). Een goede afstemming van de antwoorden, onder meer met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de aspecten hulpverlening en rampbestrijding, vraagt iets meer tijd dan past binnen de gebruikelijke termijn voor beantwoording. Ik streef ernaar u in maart de afgestemde antwoorden toe te sturen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven