Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930372 nr. 17

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 16 oktober 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 91, derde lid, wordt na «In deze regeling wordt in ieder geval» ingevoegd: voorzien in een gelijkmatige verdeling van subsidies over de maatschappelijke initiatieven, bedoeld in het tweede lid, en wordt.

Toelichting

De permanente referendumcommissie speelt een belangrijke rol in de verdeling van de subsidiëring. In de huidige regeling heeft de referendumcommissie veel vrijheid om een subsidieregeling vast te stellen. Dit amendement regelt dat de campagnesubsidies gelijkmatig over de «ja» en de «nee»-campagnes worden verdeeld.

Van Raak